Finansieringsanalys

 1.1. - 31.12.20181.1.-31.12.2017
Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelsevinst1 298 688,951 131 233,65
Korrektivposter:
Avskrivningar enligt plan1 268 485,241 149 518,83
Övriga intäkter och kostnader som
inte medfört betalning
-888 599,93379 885,31-876 083,82273 435,01
Finansiella intäkter och kostnader-82 498,14-88 070,31
Betalda direkta skatter-46 500,000,00
Kassaflöde före ändring
i rörelsekapital
1 549 576,121 316 598,35
Förändring i rörelsekapital:
Ökning(-)/Minskning(+)
av kortfristiga räntefria fordringar
189 881,72-178 817,55
Ökning(-)/Minskning(+) av
omsättningstillgångar
5 280,24-8 654,24
Ökning(+)/Minskning(-) av
kortfristiga räntefria skulder *
16 944,09212 106,05368 646,05181 174,26
A. Rörelseverksamhetens kassaflöde1 761 682,171 497 772,61
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar-591 607,92-1 180 137,27
B. Investeringarnas kassaflöde-591 607,92-1 180 137,27
Finansieringens kassaflöde
Amortering av långfristiga lån-873 283,20-873 283,20-862 494,20-862 494,20
C. Finansieringens kassaflöde-873 283,20-862 494,20
Förändring av likvida medel [A+B+C]
ökning(+)/minskning(-)
296 791,05-544 858,86
Likvida medel 1.1.1 140 301,671 685 160,53
Likvida medel 31.12.1 437 092,721 140 301,67