Käsittely ja hyödyntäminen

Vuonna 2018 Stormossen vastaanotti 147 232 tonnia erilaista jätettä, josta 52,8 % ohjattiin materiaalihyötykäyttöön ja 45,9 % energiahyötykäyttöön. Ainoastaan 1,3 % sijoitettiin kaatopaikalle. Hyötykäyttöaste yhdyskuntajätteelle oli siis 98,7 %. Omistajakuntien biojätteen ja pakatun biojätteen lisäksi käsiteltiin muiden jäteyhtiöiden ns. märkäjätettä ja biojätettä.

Hyötykäyttöasemilla ja ekopisteissä vastaanotetut jätteet

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos käsittelee lietettä ja biojätettä mädätysprosessissa ja tuottaa biokaasua ja mädätysjäämää. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja mädätysjäämästä valmistetaan kompostimultaa myyntiin.

Vuoden aikana biokaasulaitos käsitteli

  • 18 503 t biojätettä
  • 14 560 t jätevedenpuhdistamon lietettä
  • 13 261 t sakokaivojen lietettä
  • 1 481 t rasvoja.

Omistajakuntien biojätteen ja lietteen lisäksi käsiteltiin Ekorosk Oy:n märkäjätettä sekä Millespakka Oy:n ja Vestia Oy:n biojätettä.

Mekaanisella käsittelylaitoksella aikaisemmin tehtyjen muutosten ansiosta rejektin määrä puolittui 30 prosentista 15 prosenttiin. Rejektiä syntyi poltettavaksi 2 781 tonnia, jossa biojätteen osuus putosi 30 prosentista 10 prosenttiin. Mekaanisessa laitoksessa käytetään kaukolämpöä biojätteen esilämmittämiseen. Biojäte murskataan ja siihen lisätään kuumaa vettä käsittelyn helpottamiseksi ja lämpötilan kohottamiseksi mädätysprosessia varten.

Biokaasuvarasto toimii välivarastona bioreaktorissa tuotetulle biokaasulle. Sen tilavuus on 1 040 m³. Biokaasua on aiemmin käytetty pääasiassa laitoksen omaan energiantarpeeseen ja toimitettu lähialueen liikekiinteistöiden lämmittämiseen.

Biokaasusta tuotetaan liikennepolttoainetta. Liikennekaasun jalostuslaitos ja tankkausasema rakennettiin vuonna 2016. Helmikuussa 2017 avattiin julkinen liikennekaasun tankkausasema sekä linja-autojen hidastankkausasema jätekeskuksen kupeeseen. Vaasan kaupunki on hankkinut paikallisliikenteeseen kaksitoista biokaasulla kulkevaa linja-autoa, jotka käyttävät Stormossenin biokaasua. Linja-autot otettiin käyttöön alkuvuodesta 2017 ja ne tankataan öisin hidastankkausasemalla. Jalostuslaitos valmistui toukokuussa 2017. Toinen tankkausasema rakennetaan vuonna 2019 ja se valmistuu loppuvuodesta. Biokaasua tuotettiin 2 841 663 m³, josta jalostettiin liikennekaasua 810 804 kg. Bussit käyttivät 338 508 kg liikennekaasua ja julkisella tankkausasemalla tankattiin 68 547 kg.

Laitoksen mädätysjäämä sekoitetaan risuhakkeeseen ja jälkikompostoidaan maanparannuskompostiksi. Evira on antanut laitoshyväksynnän ja hyväksynyt lannoitevalmisteiden valmistuksen vuonna 2008 sekä toiminnan omavalvontasuunnitelman. Maanparannuskompostiin sekoitetaan turvetta, hiekkaa ja kalkkia, mistä tulee valmista kompostimultaa. Vuonna 2018 myytiin yhteensä noin 5 775 tonnia kompostimultaa. Vuodesta 2016 alkaen kompostimullan myyntiä on hoidettu itse, mutta keväällä 2018 aloitettiin yhteistyö Kekkilä Gardenin kanssa.

Loppuvuodesta 2014 alkaen on käytetty kaukolämpöä sisään tulevan veden lämmittämiseksi. Lämmityksen ansiosta jätevedenpuhdistamo pystyy talvisin puhdistamaan aiempaa enemmän jätevettä. Prosessivedenpuhdistamo toimi vuonna 2017 hyvin tasaisen kuormituksen ja ylijäämälietteen poiston tehostamisen ansiosta.

Biokaasulaitoksessa vastaanotetut jätteet

Westenergy

Westenergy Oy Ab toimii energiantuotannon ja jätehuollon rajapinnassa.  Se hyödyntää omistajiensa toiminta-alueella syntyvän poltettavan jätteen energiaksi ja uusiokäyttöön jalostettaviksi materiaaleiksi. Yrityksen omistaa viisi ammattimaista jätehuoltoyhtiötä:

  • Oy Botniarosk Ab
  • Lakeuden Etappi Oy
  • Millespakka Oy
  • Ab Stormossen Oy
  • Vestia Oy

Yhtiöt palvelevat alueillaan yli 400 000 asukkaan tarpeita noin 50 kunnan alueella.

Vuosi 2018 oli Westenergyllä hyvin menestyksekäs, sillä sekä hyödynnetyn materiaalin määrä että kaukolämmöntuotanto nousivat ennätyslukuihin.

Westenergyn laitoksen tehokas toiminta on myös hyvä esimerkki toimivasta kiertotaloudesta, sillä polttokelpoista, kierrätyskelvotonta jätettä hyödynnettiin jopa 191 000 tonnia. Jätteestä tuotettiin kaukolämpöä peräti 364 gigawattituntia, joka kattoi yli 40 % Vaasan alueen kokonaiskaukolämpötarpeesta. Lisäksi laitoksella muodostuvasta pohjakuonasta pystytään hyödyntämään lähes 100 prosenttia kierrätettävänä metallina sekä eroteltuna mineraaliaineksena. Metalleista tehdään uusia tuotteita ja mineraalit voidaan hyödyntää maanrakennuskohteissa sekä erilaisten betonituotteiden ja pihakivien valmistuksessa.

Westenergyn savukaasupesurihanke edistyi viime vuonna hyvin, ja alkuvuodesta 2019 pystyimme solmimaan toimitussopimuksen. Pesurin avulla savukaasujen puhdistus saa lisätehoa varsinkin happamien epäpuhtauksien osalta, ja samalla savukaasujen lämpöenergia voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Tämä tarkoittaa noin 20 prosentin kasvua Westenergyn kaukolämpötuotantoon.

Jos haluat kuulla lisää, miten Westenergy vie Vaasan seutua kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta, voit seurata meitä Facebookissa ja Instagramissa tai varata ilmaisen vierailun laitoksellemme.  Tiedottajan yhteystiedot sekä paljon kiinnostavaa tietoa Westenergystä löydät osoitteesta www.westenergy.fi.

Stormossenin toimitukset Westenergylle 2018

Kaatopaikat

Kaatopaikka otettiin käyttöön vuonna 2004. Sen pohjarakenne on tiivis, ja kertynyt suotovesi johdetaan puhdistettavaksi suotovedenpuhdistamoon. Kaatopaikka-alueelle on varattu kaikkiaan 11 hehtaaria, josta kuusi on tänä päivänä käytössä. Vuonna 2011 asennettiin kaasukaivot ja soihtu. Osa kaatopaikasta on otettu Westenergyn käyttöön poltettavan jätteen välivarastointia varten. Välivaraston tyhjentäminen käynnistyi heinäkuussa 2012 ja jatkuu edelleen. Valtioneuvoston vuonna 2016 voimaan astunut päätös kaatopaikoista rajoittaa loppusijoitettavan jätteen määrää. Tammikuussa 2019 asennettiin neljä uutta näytteenottoputkea pohjavesien näytteenottoa varten.

Vuoden 2004 lopussa suljettiin Stormossenin vanha kaatopaikka, jonka Mustasaari oli ottanut käyttöön jo vuonna 1973. Kaatopaikan loppupeitto aloitettiin toukokuussa 2018 ja se valmis lokakuussa. Loppupeitto koostuu eri kerroksista, muun muassa bentoniittimatto, salaojamatto, erilaisia suojakerroksia matoille ja ylimpänä kasvukerros.

Suotovedenpuhdistamossa käsitellään vanhan ja uuden kaatopaikan sekä pilaantuneen maan käsittelyalueen suotovedet. Suotovedenpuhdistamolle tuleva likainen jätevesi lämmitetään kaukolämmöllä, jonka avulla ammoniumtypenpoisto toimii hyvin ympärivuotisesti.