Behandling och återvinning

Stormossens tog år 2018 emot totalt 147 232 ton olika typer av avfall, av vilket 52,8 % gick till materialåtervinning och 45,9 % till energiåtervinning. Endast 1,3 % deponerades. Återvinningsgraden var således 98,7 %. Förutom avfall och slam från det egna verksamhetsområdet fungerar avfallscentralen också som mottagningsplats för s.k. vått avfall och bioavfall från andra avfallsbolag.

Avfall mottaget vid återvinningsstationerna och ekopunkterna

Biogasanläggningen

Biogasanläggningen behandlar slam och bioavfall i en rötningsprocess och producerar biogas och rötrest. Biogasen förädlas till fordonsgas och av rötresten produceras kompostjord till försäljning.

Under året behandlade biogasanläggningen

  • 18 503 ton bioavfall
  • 14 560 ton reningsverksslam
  • 13 261 ton slam från slambrunnar
  • 1 481 ton fetter

Förutom slam och bioavfall från ägarkommunerna behandlades vått avfall från Ekorosk Oy och bioavfall från Millespakka Oy och Vestia Oy.

Rejektmängden halverades från 30 procent till 15 procent tack vare förändringsarbeten som tidigare utförts på den mekaniska behandlingsanläggningen. Det producerades 2 781 ton rejekt för förbränning och andelen bioavfall minskade från 30 procent till 10 procent. På den mekaniska behandlingsanläggningen används fjärrvärme för uppvärmning av bioavfallet. Bioavfallet krossas och hett vatten tillsätts för att underlätta behandlingen samt för att höja temperaturen för rötningsprocessen.

Den biogas som produceras i anläggningen lagras i ett gaslager som rymmer 1 040 m³ gas. Biogasen har tidigare i huvudsak använts för anläggningens eget energibehov och för att värma upp affärsfastigheter i närområdet.

Av biogasen tillverkas fordonsgas. År 2016 byggdes en uppgraderingsanläggning för fordonsgas och en tankningsstation. I februari 2017 öppnades en publik tankningsstation för fordonsgas och en långsamtankningsstation för tankning av fordonsgas i bussar invid avfallscentralen. Vasa stad har skaffat tolv biogasbussar för lokaltrafik, som använder fordonsgas från Stormossen. Bussarna togs i bruk i början av år 2017 och tankas nattetid vid långsamtankningsstationen. Uppgraderingsanläggningen blev klar i maj år 2017. Den andra tankningsstationen byggs år 2019 och blir klar i slutet av året. Biogas producerades 2 841 663 m³, av vilket 810 804 kg uppgraderades till fordonsgas. Bussarna använde 338 508 kg fordonsgas och vid den publika tankningsstationen tankades 68 547 kg.

Rötresten från anläggningen blandas med riskross och efterkomposteras för att bli jordförbättringskompost. Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkände år 2008 anläggningen och produktionen av gödselfabrikat. Verksamheten bedrivs enligt en egenkontrollplan som godkänts av Evira. Jordförbättringskomposten blandas med torv, sand och kalk och blir därefter kompostjord.  År 2018 såldes sammanlagt ca 5 775 ton kompostjord. Från år 2016 har försäljningen skett i egen regi. Våren 2018 påbörjades ett samarbete med Kekkilä Garden.

Sedan slutet av år 2014 används fjärrvärme för att värma upp inkommande vatten i processreningsverket. Tack vare uppvärmningen klarar reningsverket vintertid av att rena mer avloppsvatten än förut. År 2017 fungerade processvattenreningsverket bra på grund av jämn belastning och effektivare borttagning av överskottsslam.

Avfall mottaget till biogasanläggningen

Westenergy

Westenergy Oy Ab bedriver verksamhet i gränssnittet mellan energiproduktion och avfallshantering genom att återvinna brännbart avfall från ägarnas verksamhetsområde som energi och återanvändbara material.

Företaget ägs av fem professionella avfallshanteringsbolag:

  • Oy Botniarosk Ab
  • Lakeuden Etappi Oy
  • Millespakka Oy
  • Ab Stormossen Oy
  • Vestia Oy

Bolagen betjänar över 400 000 invånare i ca 50 kommuner.

År 2018 var ett mycket framgångsrikt år för Westenergy, och både mängden återvunnet material och fjärrvärmeproduktionen steg till rekordnivå.

Den effektiva verksamheten på Westenergys anläggning är ett bra exempel på en fungerande cirkulär ekonomi. Hela 191 000 ton brännbart, icke-återvinningsbart material, återvanns och av det producerades 364 gigawattimmar fjärrvärme som motsvarar över 40 % av Vasanejdens totala fjärrvärmebehov. Utöver det klarar man av att återvinna nästan 100 % av den bottenslagg som anläggningen producerar. Slaggen återvinns som metall och separerade mineraler. Av metallen produceras nya produkter och mineralerna kan återanvändas i jordbyggnadprojekt och i olika betongprodukter och i produktion av stenläggningar.

Westenergys upphandling av en rökgasskrubber framskred i fjol på ett bra sätt och i början av år 2019 kunde man knyta leveransavtal. Med hjälp av skrubbern ökar rökgasreningens effekt speciellt gällande sura orenheter och samtidigt kan rökgasernas värmeenergi tillvaratas effektivare än tidigare. Detta innebär en ökning med ca 20 procent av Westenergys fjärrvärmeproduktion.

Följ oss på Facebook eller Instagram för att höra mera om hur Westenergy hjälper till att föra Vasanejden mot en mer kolneutral framtid. Man kan också bekanta sig med företagets verksamhet på plats genom att boka ett avgiftsfritt studiebesök. Informatörens kontaktuppgifter hittar du på adressen www.westenergy.fi

Leveranser till Westenergy från Stormossen 2018

Deponierna

Deponin togs i bruk år 2004. Den har tät botten och ett uppsamlingssystem av lakvatten som leds till lakvattenreningsverket för att renas. Totalt elva hektar mark har reserverats för deponin, av vilka sex hektar är i bruk i dagens läge. År 2011 installerades gasbrunnar och en gasfackla. Ett område på deponin fungerar som mellanlagringsplats för det brännbara avfallet som skall levereras till Westenergy. Tömningen av mellanlagret startade i juli 2012 och fortgår. Statsrådets förordning om avstjälpningsplatser, som trädde i kraft i början av år 2016, begränsar mängden avfall som kan deponeras. Fyra nya provtagningsrör för grundvattnet har installerats i januari 2019.

I slutet av år 2004 stängde Stormossen den gamla deponin som Korsholms kommun tagit i bruk redan år 1973. Sluttäckningen påbörjades i maj 2018 och blev klar i oktober. I sluttäckningen ingår olika lager bl.a. bentonitduk, dräneringsduk samt olika skyddslager för dukarna. Det översta lagret består av ett växtskikt.

I lakvattenreningsverket behandlas lakvatten från både den gamla och den nya avstjälpningsplatsen samt från behandlingsområdet för förorenad jord. Smutsigt avloppsvatten som kommer till lakvattenreningsverket värms upp med fjärrvärme vilket gör att ammoniumkvävereningen fungerar bra året runt.