Ympäristö

Biokaasu ja kaatopaikkakaasu

Bioreaktori 1:ssä mädätettiin vuoden aikana 14 285 tonnia puhdistamolietettä, 1 481 tonnia rasvoja ja 10 584 tonnia lietettä omista jätevedenpuhdistamoista. Näistä tuotettiin 874 675 Nm3 biokaasua.

Bioreaktori 2:ssa mädätettiin kauden aikana 8 888 tonnia biologista jätettä, josta tuotettiin 1 966 988 Nm3 biokaasua.

Vanhan kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmä valmistui kesällä 2007. Vuonna 2018 Stormossenin lämpökeskus käytti noin 47 600 Nm3 kaatopaikkakaasua lämmöntuotantoon prosessia varten.

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

Haju, melu ja haittaeläimet

Jätekeskuksen sijaitessa noin 2 kilometrin päässä lähimmästä asutuksesta Stormossenia ei ole velvoitettu seuraamaan haju- tai meluhaittoja.

Jyrsijöiden torjunnan hoitaa ulkopuolinen yritys.

Vuonna 2014 Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiiri myönsi Stormossenille luvan haittaa aiheuttavien lintujen hävittämiseen. Vuoden 2018 aikana yhteensä 1 010 lintua hävitettiin.

Sähkön- veden- ja polttoaineenkulutus

Vuonna 2018 jätekeskus tuotti 2,01 GWh sähköä, ja se kulutti sähköä 2,86 GWh. Sähkön kulutus vaihtelee vuorokauden aikana, jonka takia Stormossen myi 0,55 GWh sähköä Vaasan Sähkölle. Stormossen osti 1,39 GWh sähköä.

Stormossenin sisäisissä kuljetuksissa käytetyt ajoneuvot kuluttivat vuoden aikana yhteensä 33 559 l dieseliä ja 21 492 kg liikennekaasua.

Jätekeskus kulutti 12 993 m3 kunnallista vesijohtovettä ja 47 120 m3 louhoksen vettä vuoden aikana

Sähkönkulutus (MWh)

Sähkön omavaraisuusaste (%)