Miljö

Biogas och deponigas

I bioreaktor 1 rötades under året 14 285 ton reningsverksslam, 1 481 ton fett och 10 584 ton slam från de egna reningsverken och av det producerades 874 675 Nm3 biogas.

I bioreaktor 2 rötades under året 8 888 ton biologiskt avfall och av det producerades 1 966 988 Nm3 biogas.

Deponigasuppsamlingssystemet på gamla avstjälpningsplatsen färdigställdes sommaren 2007. År 2018 använde Stormossens värmecentral ca 47 600 Nm3 gas från deponin för värmeproduktion till processen.

Produktion av biogas (1.000 Nm³)

Lukt, buller och skadedjur

Avfallscentralen ligger ca 2 kilometer från närmaste bebyggelse och Stormossen har inte ålagts att följa upp lukt eller buller.

Bekämpningen av gnagare sköts av ett utomstående företag.

År 2014 beviljades Stormossen tillstånd av Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt för avlivning av skadeorsakande fåglar. Under år 2018 avlivades 1 010 fåglar.

Förbrukning av el, vatten och bränsle

År 2018 producerade avfallscentralen 2,01 GWh el. Avfallcentralens elförbrukning år 2018 var 2,86 GWh, men eftersom förbrukningen är ojämn över dygnet kunde Stormossen ändå sälja 0,55 GWh el till Vasa Elektriska. Stormossen köpte in 1,39 GWh el.

Fordonen som sköter den interna transporten på Stormossen förbrukade 28 16 liter diesel och 21 492 kg fordonsgas under året.

Avfallscentralen använde 12 993 m3 kommunalt vatten och 47 120 m3 vatten från schaktet under året.

Elförbrukning (MWh)

Självförsörjandegrad av el (%)