Toimintakertomus

Hallitus 2019 / 2020

Ragnvald Blomfeldt, Vaasa, puheenjohtaja
Gunbritt Tallbäck, Mustasaari, varapuheenjohtaja 3.4.2019 saakka
Samuel Broman, Mustasaari, varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet:
Håkan Knip  Maalahti, 3.4.2019 alkaen
Erkki Lehtimäki, Vaasa
Jukka Mäkynen, Vaasa, 3.4.2019 alkaen
Pentti Risberg, Vaasa, 3.4.2019 saakka
Nina Söderberg, Mustasaari, 3.4.2019 alkaen
Helena Tuuri-Tammela, Isokyrö
Göran Westerlund, Vöyri, 3.4.2019 saakka

Varajäsenet:
Håkan Knip, Maalahti, 3.4.2019 saakka
Micaela Kullas, Vöyri
Håkan Wester, Korsnäs, 3.4.2019 alkaen
Göran Westerlund, Vöyri, 3.4.2019 alkaen
Jukka Mäkynen, Vaasa, 3.4.2019 saakka
Pentti Risberg, Vaasa, 3.4.2019 alkaen

Toimitusjohtaja
Leif Åkers

Tilintarkastaja
Ernst & Young Oy Tilintarkastusyhteisö; päävastuullinen tilintarkastaja Kjell Berts, KHT

Yleistä

Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 28.3.1985. Sen kaupparekisterinumero on 349.102 ja kotipaikka Mustasaari. Yhtiön perustivat Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki. Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnat liittyivät myöhemmin yhtiön osakkaiksi. Stormossenin toimintaperiaatteena on ylläpitää kustannustehokasta ja korkean palvelutason jätehuoltoa, joka huomioi kestävän kehityksen. 1.1.2013 alkaen Stormossen kuuluu Vaasan kaupungin konserniin Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan kuntaliitoksen seurauksena. Vaasan kaupungin omistusosuus ylittää 50 % (54,35 %).

Päättynyt vuosi oli Stormossenin 34. tilikausi. Joulukuussa 2007 Stormossen perusti Westenergy Oy Ab:n, joka merkittiin kaupparekisteriin 1.1.2008. Vuoden 2008 alussa laajennettiin osakaspohja käsittämään Lakeuden Etappi Oy:tä, Vestia Oy:tä, Oy Botniarosk Ab:ta ja Millespakka Oy:ta.

Varsinainen yhtiökokous 2019 valtuutti Westenergyn hallitusta suunnatulla osakeannilla laajentaa Westenergy Oy Ab:n omistajapohjaa. Osakeanti suunnattiin vanhoille omistajille ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Stormossenin hallitus totesi, että Stormossenilla ei ole tarvetta isompaan osuuteen Westenergyn polttokapasiteetista. Stormossenin omistusosuus osakeannin jälkeen on 24,86 % aiemman 32,95 % sijaan.

Westenergyn ylläpitää jätteenpolttolaitosta, joka myy jätteenkäsittelypalveluja omistajilleen omakustannusperiaatteella. Tuotettu höyry myydään Vaasan Sähkö Oy:lle, joka laitoksessaan muuttaa höyryn kaukolämmöksi ja sähköksi. Westenergyn laitos valmistui ja otettiin käyttöön elokuun lopulla 2012. Stormossen on sitoutunut toimittamaan vähintään 40 000 tonnia jätettä per vuosi, 20 vuoden aikana vuodesta 2013 alkaen. Sitoumusta ei muutettu suunnatun osakeannin myötä.

Stormossen tekee yhteistyötä muiden kunnallisten jäteyhtiöiden kanssa Westenergyn laitoksessa olevan lisäkapasiteetin hyödyntämiseksi. Lisäkapasiteettia on syntynyt siitä, että Westenergylle toimitetun jätteen lämpöarvo on ollut arvioitua alhaisempi. Tämän tuloksena Westenergy pystyy hyödyntämään isomman määrän poltettavaa jätettä.

Uusi jätelaki rajoittaa kunnallisten jäteyhtiöiden mahdollisuutta toimia markkinoilla. Lain mukaan ulosmyynnin osuus saa olla enintään 10 % liikevaihdosta. Voidakseen jatkossa tarjota jätehuoltoa Vaasan seudun yrityksille Stormossen suunnitteli perustavansa erillisen yhtiön, joka toimii täysin erillään Stormossen Ab Oy:stä. Stormossenin ylimääräinen yhtiökokous käsitteli erillisen yhtiön perustamista 26.9.2019. Yhtiökokous suositteli kokonaan omistetun tytäryhtiön, jolloin Stormossenin hallitus päätti 31.10.2019 perustaa tytäryhtiön Stormossen Restor Oy Ab:n. Stormossen Restor Oy Ab merkittiin kaupparekisteriin 25.11.2019.

Vuonna 2014 Stormossen solmi Vaasan kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Stormossen toimittaa liikennekaasua 12 kaasubussille. Sopimuksen mukaan Stormossen hankki kaasunjalostuslaitoksen, jossa biokaasua puhdistetaan täyttämään liikennekaasustandardia, ja tankkausaseman busseja sekä yleisöä varten. Niin linja-autojen kuin yleisötankkausasema vihittiin käyttöön 13.2.2017

Stormossen avasi marraskuussa kierrätysgallerian Minimossenin Vaasan Isolahteen. Galleriassa on hyötykäyttöasema, kahvila ja yrittäjiä, jotka myyvät kierrätystuotteita, joita asiakkaamme ovat luovuttaneet myytäviksi hyötykäyttöasemillamme. Osa Minimossenin tuotoista ohjataan hyväntekeväisyysjärjestöille, kuten Suomen Punainen Risti ja Hope ry.

Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste oli kaudella 99,3 % eli yhtä korkealla tasolla kuin edellisenä vuonna. Biologisesti hajoavan jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan 1.1.2016.

Biojätteen toimitukset Ekorosk Oy:ltä alkoivat uudestaan vuoden aikana. Tämän seurauksena käsiteltävä biojätteen määrä on merkittävästi kasvanut, joka myös johti biokaasun 3 000 000 m3:n tuotantomäärän ylittymiseen ensimmäistä kertaa.

Tunnuslukuja toiminnasta ja taloudellisesta asemasta

 201920182017
Liikevaihto (1 000 €)14 37214 02913 620
Liiketulos (1 000 €)1 3461 2991 131
(%)9,49,38,3
Taseen loppusumma (1 000 €)18 45118 51719 093
Vakavaraisuus (%)40,634,927,8
Investoinnit, netto (1 000 €)6685921 180
Jätemäärä, yhteensä (1 000 tn)153147141
Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste (%)99,398,798,5

Yhtiön tuloskehitys

Toiminnan laajuus

Yrityksen liikevaihto kasvoi 2,4 % tilikaudella ollen 14,4 milj. euroa verrattuna 14,0 milj. euroon edellisenä vuonna. Tuotteiden ja palveluiden myynti oli 1,5 milj. euroa (10,3 % liikevaihdosta). Määrä sisältää pääasiassa liikennekaasun, kompostimullan ja hyötyjätteen myynnin sekä mm. tuotantoyhteisöille myydyt palvelut. Ekomaksut olivat 2,5 milj. euroa (17,4 %) ja käsittelymaksut 10,4 milj. euroa (72,3 %).

Vastaanotetun jätteen määrä oli 153 300 tonnia verrattuna 147 200 tonniin viime vuonna (määriin ei ole laskettu kaatopaikkojen peittämiseen käytettyjä puhtaita maamassoja). Stormossen toimitti yhteensä 65 600 tonnia jätettä polttoon Westenergyn jätteenpolttolaitokseen. Jätemäärä omalta toimialueelta kasvoi 5,1 % yhteensä 115 400 tonniin. Tämä johtui pääasiassa kasvaneista pilaantuneiden maiden ja rakennusjätteen määristä.

Stormossen työllisti keskimäärin 48 (48) henkilöä vuoden aikana.

Tulos ja kannattavuus

Liikevoitto parani hieman verrattuna vuoteen 2018 ja oli 1 345 509 euroa, eli 9,4 % liikevaihdosta (1 298 688 euroa vuonna 2018 tai 9,3 % liikevaihdosta). Voitto rahoituserien jälkeen oli 1 269 520 euroa (1 216 190 euroa v. 2018).

Yrityksen kannattavuus, mitattuna sijoitetun pääoman tuottona, parani 8,7 %:sta vuonna 2018 9,0 %:iin vuonna 2019.

Rahoitus

Maksuvalmius on kauden aikana hyvä. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 1 123 283 euroa. Kauden aikana ei nostettu uusia lainoja. Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden lopussa yhteensä 6 961 178 euroa.

Vakavaraisuus oli 40,6 % vuonna 2019 verrattuna edellisen vuoden 34,9 %:iin.

Korkoriskien pienentämiseksi on n. puolet lainakannasta sidottu kiinteään korkoon. Lainojen jäljellä oleva takaisinmaksuaika on pääasiassa n. 11 vuotta.

Investoinnit

Investoinnit olivat yhteensä 668 450 euroa, jotka pääasiassa koskivat uuden kaasuntankkausaseman rakentamista sekä perus- ja muita parannuksia biokaasulaitoksessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin tilikauden aikana 93 453 euroa (0,32 % liikevaihdosta).

Stormossen osallistui kauden aikana yhdessä Vaasan Sähkön ja Westenergyn kanssa projektiin, jossa tehdään esitutkimus mahdollisuuksista tuottaa markkinoita kiinnostavia tuotteita hiilidioksidista (CO2).

Stormossen osallistuu myös yhdessä muiden kansallisten biokaasulaitosten kanssa projektiin, jonka tavoitteena on sertifioida myymänsä kompostimulta.

Kolmivuotinen hanke on arvioida ja testata innovatiivisia ratkaisuja biokaasutuotannosta syntyvän mädätysjäämän jalostaminen kaupalliseksi lannoitteeksi. Stormossenille myönnettiin rahoitusta EU:n Intrreg-ohjelmasta Botnia-Atlantica yhdessä ammattikoulu Novian, Biofuel Region Bfr AB:n ja Sveriges lantbruksuniversitet’in (Ruotsin maatalousyliopisto) kanssa. Kokonaisbudjetti on 933 681 €, josta Botnia-Atlantica rahoittaa 560 208 €. Muut rahoittajat ovat projektin osapuolet Pohjanmaan liitto, Region Västerbotten, Region Västernorrland, VAKIN ja HEMAB.

Tulevan kehityksen arviointi

Uusi jätelaki on valmisteilla ja odotetaan valmistuvan vuoden 2020 aikana. Ympäristöministeriön lakivalmistelussa ehdotetaan, että ainoaksi kuljetusjärjestelmäksi tulee kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Biojätteen keräys tulee pakolliseksi, ainakin taajamissa. Lakiehdotus odotetaan tulevan hyväksytyksi syksyllä 2020. Mikäli mainitut muutokset hyväksytään, niillä tulee olemaan positiiviset vaikutukset Stormossenin toimintaan. Ne mahdollistavat kaikissa Stormossenin omistajakunnissa samanarvoisen ja tehokkaan jätehuollon, joka sekä säästää ympäristöä että parantaa taloutta niin jätteentuottajien kuin Stormossenin osalta.

Uuden jätelain myötä materiaalihyödyntämisen laskentatapa muuttuu. Stormossenin osalta materiaalihyödyntämisen osuus laskee 49,3 prosentista 35,4 prosenttiin. Kansallisten tavoitteiden mukaan materiaalihyödyntämisen osuus on oltava 65 % vuoteen 2035 mennessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että voimme laajentaa mm. biojätteen keräystä, koska se lasketaan materiaalihyödyntämiseksi.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Stormossenin toimitusjohtajan Leif Åkersin ilmoitettua jäävänsä eläkkeelle vuonna 2020, hallitus päätti aloittaa uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin. 39 hakijoiden joukosta hallitus valitsi joulukuussa ins. Aimo Latvalan uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa toimitusjohtajana 1.6.2020.

Kauden aikana aloitettiin Stormossenin toisen kaasuntankkausaseman rakentamista ABC:n Kiitokaaren tontille Vaasassa. Asema arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 alussa.

Yhtiön tulos vuodelle 2019

Tilinpäätös osoittaa 1 009 134,99 € voittoa vuodelta 2019. Hallitus esittää, että

– voitto kirjataan voitto-/tappiotilille yhtiön omaan pääomaan;

– tilikaudelta ei jaeta osinkoa.