Kehityshankkeet

CO2:n muuttaminen käyttökelpoisiksi tuotteiksi

Vuonna 2019 Stormossen osallistui yhdessä Vaasan Sähkön ja Westenergyn kanssa hankkeeseen, jossa selvitetään mahdollisuuksia käyttää CO2:ta biokaasun jalostamisesta sekä esimerkiksi Westenergyn savukaasuista. Hanke toteutettiin strategisena kumppanuutena Radical Innovations Group Ab:n kanssa puhtaan energian ja kiertotalouden alalla.

Kiertotalous Mustasaari

Hankkeen yhtenä osatavoitteena on Stormossenin käytettävissä olevien resurssien hyödyntäminen, kuten esimerkiksi ylijäämälämpö.

Jäteanalyysi

Jäteanalyysi tehdään joka kesä ja analyysin tavoitteena on muodostaa kuva siitä, miten biojätteen ja poltettavan jätteen lajittelu Stormossenin toiminta-alueen kotitalouksissa toimii. Jäteanalyysissä otetaan näytteitä biojätteestä, pakatusta biojätteestä, omakotitalojen poltettavasta jätteestä ja taloyhtiöiden poltettavasta jätteestä.

Asiakaskysely

Joka toinen vuosi syksyllä tehdään Stormossenin omistajakuntien asukkaille suunnattu asiakaskysely. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia Stormossenin toiminnasta ja palveluista yleensä. Seuraava asiakaskysely tehdään syksyllä 2020.

Botnia Biogas

Tavoitteena on tehostettu biokaasukeskittymä, joka arvioi ja ottaa käyttöön innovatiivisen menetelmän biokaasuntuotannossa syntyvän mädätysjäämän jalostamiseksi kaupalliseksi lannoitetuotteeksi, mahdollistamaan mädätysjäämän ravinteiden turvallisen palauttamisen lannoitteena maanviljelyyn. Hankkeessa analysoidaan ja ratkaistaan taustalla olevia syitä yhdessä kohderyhmien kanssa. Kaupallisen lannoitetuotteen kehittäminen mahdollistaa alueen biokaasuntuotannon vastuullisen lisäämisen. Onnistuminen edellyttää, että mädätysjäämän kaupallistumisaste nousee ja sen käytön hyväksyminen raaka-aineena myös. Tuotantomäärien kasvaessa, biokaasu on nesteytettävissä LBG:ksi (Liquified Biogas) raskaan liikenteen sekä laivaliikenteen käyttöön, kuten esim. uuteen Merenkurkun laivaan. Projektiaika on 8/2019 – 6/2022. Budjetista 933 681 € EU rahoittaa 60% Botnia-Atlantica -ohjelman kautta. Paikalliset osarahoittajat: Region Västerbotten, Region Västernorrland ja Österbottens Förbund, sekä Härnösand Energi & Miljö ja VAKIN.

Baltic Biogas Circles

Hankkeessa edistetään biokaasun käyttöä kuljetuksien vaihtoehtoisena polttoaineena Itämeren alueen kiertotalouksissa. Hankkeessa koulutetaan ja informoidaan henkilöitä, ja näin edistetään tiedon leviämistä biokaasusta ja Itämeren alueen LNG (liquified natural gas) sekä CBG (compressed biogas) tankkausasemien verkoston laajenemista. Säilyttämällä nykyinen Itämerialueen yhteistyöverkosto ja laajentamalla sitä, Baltic Biogas Circle tulee kehittämään uusia hankeideoita tulevalle EU:n ohjelmakaudelle. Rahoittaja: SI Svenska Institutet

Laatulannoite – laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille

Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä tuotteiden loppukäyttäjät maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Laatujärjestelmä ja laatumerkki on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Sen avulla parannetaan tuotteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta ja tehostetaan ravinteiden kierrätystä. Laatujärjestelmää kehittävät kaksi toimialajärjestöä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Suomen Vesilaitosyhdistys ry, yhteistyössä kierrätyslannoitevalmisteita tuottavien yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa. Ajalla 7/2018 – 2/2020 toteutettavan kehittämishankkeen päärahoittaja on Ympäristöministeriö.