Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.20191.1. - 31.12.2018
LIIKEVAIHTO14 372 482,4214 029 785,57
Valmistus omaan käyttöön96 878,981)89 745,17
Liiketoiminnan muut tuotot90 557,272)52 461,94
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-778 351,16-736 993,15
Varastojen muutos-6 692,42-5 280,24
Ulkopuoliset palvelut-6 219 603,78-7 004 647,363)-6 119 778,49-6 862 051,88
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-1 950 762,174)-2 006 382,94
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut-353 702,26-352 510,62
Muut henkilösivukulut 43 074,05-2 347 538,48-45 340,25-2 404 233,81
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-1 159 333,945)-1 268 485,24
Liiketoiminnan muut kulut-2 702 889,266)-2 338 532,80
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)1 345 509,631 298 688,95
Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot6 365,926 834,75
Korko- ja rahoituskulut-82 355,38-75 989,46-89 332,89-82 498,14
VOITTO (-TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
1 269 520,171 216 190,81
Tilinpäätössirrot7)
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)4 978,41-81 624,00
Tuloverot
Tilikauden verot-265 437,00-46 500,00
Aikaisempien tilikausien verot73,41-265 363,590,00-46 500,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)1 009 134,991 088 066,81
* Viittaus liitetietoihin.