Liitetiedot

Tilinpäätöksen periaatteet

Ab Stormossen Oy kuuluu Vaasan kaupungin konserniin. Vaasan kaupungin konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta Vaasan kaupunki, Konsernihallinto, Raastuvankatu 33, 65100 Vaasa.

Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet

Ab Stormossen Oy perusti tytäryhtiön Stormossen Restor Oy Ab:n 5.11.2019. Stormossen Restor Oy Ab merkittiin kaupparekisteriin 25.11.2019 ja sen ensimmäinen tilikausi on 5.11.2019 – 31.12.2020.

Koska Stormossen Restor Oy Ab:lla ei ollut toimintaa vuonna 2019, konsernitilinpäätöstä per 31.12.2019 ei ole laadittu (KPL 6:3).

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on sisällytetty taseeseen suorien hankintamenojen mukaisesti, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen käyttöiän perusteella. Ensimmäisen käyttöönottovuoden aikana suunnitellut poistot ovat puolet suunnitellusta vuosittaisesta poistosta.

Poistot

Poistoajat ovat: 
Aineettomat oikeudet
Metsäajotie5 v.
Rakennukset ja rakennelmat:
Konttorirakennus30 v.
Tuotantorakennukset:
- rakennukset25 v.
- bioreaktorit20 v.
Kevyet rakennelmat10 - 15 v.
Tiet10 v.
Uusi jätekeskus
Vesialtaat40 v.
Kompostointi- ja käsittelykentät10 v.
Yhdyskuntajätteen sijoitusalueet I-IIItäyttöaste
Ongelmajätteen sijoitusaluetäyttöaste
Suunnittelukustannukset10 v.
Koneet ja kalusto
Tuotantokoneet10 v.
Atk- sekä konttorikoneet ja -laitteet5 v.
Muut laitteet ja kalusteet5 v.
3-vuoden irtaimisto3 v.
(poistetaan 3 vuoden aikana tasapoistoin)
Muut aineelliset hyödykkeet
Asfaltointi5 v.
Atk-ohjelmat4 v.
Kehityskustannukset5 v.

Tuloslaskelman liitetiedot 1

1) Valmistus omaan käyttöön20192018
Sähkön tuotanto82 786,7675 342,46
Liikennekaasun tuotanto14 092,2214 402,71
96 878,9889 745,17

Tuloslaskelman liitetiedot 2

2) Liiketoiminnan muut tuotot20192018
Hall. henkilöstöpalv. omistusyhteysyrityksille0,00472,50
Avustukset7 772,816 469,28
Vuokratulot43 567,6042 500,00
Vakuutuskorvaukset0,00286,00
Aik. vuosien jäteveron palautus-910,005,00
Muut tuotot40 126,862 729,16
90 557,2752 461,94

Tuloslaskelman liitetiedot 3

3) Ulkopuoliset palvelut20192018
Alihankintapalvelut364 995,47419 502,49
Korjaus- ja huoltopalvelut425 016,28461 387,57
Kuljetuspalvelut789 407,32741 192,06
Muut ulkopuoliset palvelut254 981,40
288 944,13
Käsittelypalvelut:
Käsittelymaksut, Westenergy2 484 735,292 559 320,00
Muut käsittelymaksut1 088 761,88932 553,59
Vesi ja jätevesi421 293,35320 475,29
Energia ja lämpö368 472,71373 077,21
Muut21 940,0823 326,15
6 219 603,786 119 778,49

Tuloslaskelman liitetiedot 4

4) Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot20192018
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöt2120
Työntekijät2728
4848
Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot116 515,17114 831,20

Tuloslaskelman liitetiedot 5

5) Poistot ja arvonalentumiset20192018
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat oikeudet14 479,0921 585,96
Rakennukset ja rakennelmat213 027,48249 251,92
Koneet ja kalusto601 360,94631 609,19
Muut aineelliset hyödykkeet330 466,43366 038,17
1 159 333,941 268 485,24

Tuloslaskelman liitetiedot 6

6) Liiketoiminnan muut kulut20192018
Vapaaehtoiset henkilöstökulut192 036,03156 504,67
Vuokrat376 250,64306 832,98
Tiedotus430 937,67301 665,31
Jätevero *)17 430,006 300,00
Loppusijoituspaikkojen jälkihoito18 955,341 154 343,65
Jälkihoitovarausten muutos **)32 965,37-888 599,93
Kiinteistöjen hoitokulut565 787,14354 910,81
Ekopisteet66 921,4265 155,01
Hallinto723 137,49606 182,38
Jätelautakunta223 421,92212 131,94
Muut kulut55 046,2463 105,98
2 702 889,262 338 532,80
*) Jätevero
1.9.1996 voimaan tulleen jäteverolain mukaiset 1.9.1996 voimaan tulleen jäteverolain mukaiset jäteverot on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Perittäviin jätteenkäsittelymaksuihin sisältyvät vero-osuudet on kirjattu liikevaihtoon.
**) Muihin kuluihin sisältyvät pakolliset varaukset
Uuden loppusij.paikan jälkihoitovarauksen muutos37 647,2028 404,07
Vanhan loppusij.paikan jälkihoitovarauksen muutos-4 681,83-917 004,00
Varausten muutos yhteensä, lisäys+/vähennys-32 965,37-888 599,93
Varaus on verovähennyskelvoton erä.
Tilintarkastuspalkkiot
Ernst & Young Oy7 038,0012 934,00

Tuloslaskelman liitetiedot 7

7) Tilinpäätössiirrot20192018
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus.4 978,41-81 624,00

Erillisesti raportoitu toiminta jätelainsäädännön § 44 mukaisesti

Jätelain 44 §:n mukainen toiminnan erittely20192018
Liikevaihto eriteltynä: *)
Lakisääteinen toiminta13 780 465,1313 518 803,43
Markkinaehtoinen toiminta592 017,29510 982,14
Liikevaihto yhteensä14 372 482,4214 029 785,57
Toiminnan kulut: **)
Lakisääteinen toiminta-12 400 853,18-12 299 287,95
Markkinaehtoinen toiminta-702 109,07-514 306,81
Toiminnan kulut yhteensä-13 102 962,25-12 813 594,76
Toiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja:
Lakisääteinen toiminta1 379 611,951 219 515,48
Markkinaehtoinen toiminta-110 091,78-3 324,67
Toiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja yhteensä1 269 520,171 216 190,81
*) Ekomaksut kohdistuvat lakisääteiseen toimintaan. Käsittely- ym. maksujen ja tulojen jakoperusteena on käytetty sisään tuleva jätemääriä, jotka tallennetaan punnituksen yhteydessä vaakasovellukseen kuormakohtaisesti. Alkuperätiedot on tallennettu vaakasovelluksen tuotetietoihin, jotka siirtyvät laskutukseen. Siten tulot on ryhmitelty lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan. Hyötyjätteiden myynnistä saadut tulot on alkuperän mukaan jaettu sisään tulevien jätemäärien suhteen.
**) Toiminnan kulut on käsitelty kustannuspaikkakohtaisesti ja hallinnon kulut vyörytetty kustannuspakoille, jonka jälkeen toiminnan kulut on mahdollisimman pitkälti kohdistettu suoraan toimintoihin tai tiettyyn jätevirtaan. Loput kustannukset on kohdistettu toimintoihin sisään tulevien jätemäärien mukaan. Poistot, korkotuotot ja -kulut on jaettu sisään tulevien jätemäärien mukaan. Liiketoiminnan muut tulot on vähennetty toiminnan kuluista.

Taseen liitetiedot 8

8) Osuudet omistusyhteysyrityksissä20192018
Westenergy Oy Ab, Mustasaari
Osakkeiden lkm, kpl3 953 8733 953 873
Omistusosuus24,86 %32,95 %
Nimellisarvo
Merkintähinta/Hankintameno3 953 873,003 953 873,00
Kirjanpitoarvo3 953 873,003 953 873,00
Westenergy Oy Ab 31.12.
Alust.
Osakepääoma15 903 873,0012 000 000,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto3 903 873,000,00
Käyvän arvon rahasto-1 451 467,20-1 370 140,00
Edellisten tilikausien voitto/-tappio-24 359,22-44 377,05
Tilikauden tulos-4 173,6120 017,83
-28 532,83-24 359,22
Oma pääoma kauden lopussa18 327 745,9710 605 500,78
Osuudet tytäryhtiöissä
Stormossen Restor Oy Ab, Mustasaari
Osakkeiden lkm, kpl100-
Omistusosuus100 %-
Merkintähinta/Hankintameno0,00-
Kirjanpitoarvo0,00-

Taseen liitetiedot 9

9) Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä tilikauden20192018
Osakepääoma 1.1.690 000,00690 000,00
Osakepääoma 31.12.690 000,00690 000,00
Vararahasto 1.1.113 563,78113 563,78
Vararahasto 31.12.113 563,78113 563,78
Käyvän arvon rahasto 1.1.-57 140,00
-68 022,00
Muutos9 014,00
10 882,00
Käyvän arvon rahasto 31.12.-48 126,00-57 140,00
Edellisten tilikausien voitto 1.1.3 637 251,772 549 184,96
Osingonjako0,000,00
Edellisten tilikausien voitto 31.12.3 637 251,772 549 184,96
Tilikauden voitto (-tappio)1 009 134,991 088 066,81
Oma pääoma yhteensä5 401 824,544 383 675,55
Voitonjakokelpoiset varat4 646 386,763 637 251,77

Taseen liitetiedot 10

10) Osakepääoma20192018
OsakkeenomistajatOsakk. lkmOsuus
Vaasan kaupunki2554,35 %375 000,00375 000,00
Mustasaaren kunta1328,26 %195 000,00195 000,00
Vöyrin kunta36,52 %45 000,0045 000,00
Maalahden kunta24,35 %30 000,0030 000,00
Isonkyrön kunta24,35 %30 000,0030 000,00
Korsnäsin kunta12,17 %15 000,0015 000,00
46100,00 %690 000,00690 000,00

Taseen liitetiedot 11

11) Tilinpäätössiirtojen kertymä 20182018
Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu
kertyneestä poistoerosta.
2 601 778,952 606 757,36

Taseen liitetiedot 12

12) Pakolliset varaukset20192018
Vanhan kaatopaikan jälkihoitovaraus135 773,17140 455,00
Uuden kaatopaikan jälkihoitovaraus1 223 394,021 185 746,82
1 359 167,191 326 201,82

Taseen liitetiedot 13

13) Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua20192018
Lainat rahoituslaitoksilta2 882 262,983 655 546,18

Hyödykkeet

31.12.2019Aineettomat hyödykkeetAineelliset hyödykkeet 
Aineettomat oikeudetMaa-aluuetRakennuksetKoneet ja kalustoMuut aineell. hyödykkeetKeskeneräiset hankinnatOsakkeet ja osuudetYHTEENSÄ
Hankintameno 1.1.1 040 225,39568 278,8410 270 726,51
12 268 331,4010 990 905,6052 087,503 957 138,8539 147 694,09
Lisäykset16 580,000,0032 897,36190 039,1872 533,80407 000,220,00719 050,56
Vähennykset0,000,000,000,000,00-50 600,000,00-50 600,00
Tilikauden investoinnit668 450,56
Hankintameno 31.12.1 056 805,39568 278,8410 303 623,8712 458 370,5811 063 439,40408 487,723 957 138,8539 816 144,65
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.823 996,980,008 001 991,128 289 168,236 830 850,120,000,0023 946 006,45
Tilikauden poistot14 479,090,00213 027,48601 360,94330 466,430,000,001 159 333,94
Arvonalennukset0,000,000,000,000,000,000,000,00
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.838 476,070,008 215 018,608 890 529,177 161 316,550,000,0025 105 340,39
Arvonkorotukset0,000,000,000,000,000,000,000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.218 329,32568 278,842 088 605,273 567 841,413 902 122,85408 487,723 957 138,8514 710 804,26
Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo 31.12.3 526 557,073 526 557,07

Muut liitetiedot

  20192018
Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset
Velat, jonka vakuudeksi on annettu
kiinteistökiinnityksiä
Rahoituslaitoslainat1 762 777,002 265 555,00
Velat, jonka vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys
Rahoituslaitoslainat1 762 777,002 265 555,00
Vakuudet
Kiinteistökiinnitykset yhteensä2 517 727,562 517 727,56
joista pantattu lainojen vakuudeksi2 017 727,562 017 727,56
Yrityskiinnitykset yhteensä2 340 939,632 340 939,63
joista pantattu lainojen vakuudeksi2 040 939,632 040 939,63
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vastavakuus, Vaasan kaupunki
Kiinteistökiinnitykset500 000,00500 000,00
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat234 443,89264 539,05
Myöhempinä tilikausina maksettavat584 424,59458 636,34
Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Johdannaiset
Yhtiön johdannaiset käsittävät koronvaihtosopimuksia. Koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan yhtiön rahoituslainojen kiinteä korko vaihtuvaksi koroksi. Puolet lainan määrästä on määritelty viideksi vuodeksi ja puolet kymmeneksi vuodeksi. Vertailukorko määritellään kuukauden välein. Johdannaiset on kirjattu käypään arvoon.
Nimellisarvo 31.12.2019: 720 760 €.
Markkina-arvo 31.12.2019: -48 126 €.
Herkkyysanalyysi: Johdannaissopimukset
Muutos korkotasossa, %-yks.-1 %0 %+1 %
Markkina-arvo, €-66 808-48 126-31 433
Saastunut mädätysjäämä N. 2 300 tn lietereaktorin mädätysjäämää on v. 2011 saastunut elohopealla, jolloin sitä ei voida hyödyntää. Saastuneen mädätysjäämän mahdollisen tulevan käsittelyn kustannukset arvioidaan nousevan enintään 100 000 euroon.
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
PäiväkirjatKassapäiväkirja
Päiväkirja atk-tulosteena
PääkirjaAtk-tulosteena
TasekirjaSidottuna