Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Stormossen on usean vuoden ajan työskennellyt kansainvälisen ISO 14001:2004 ympäristöjohtamisstandardin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että yrityksellä on oma ympäristöpolitiikka, että me vuosittain asetamme tavoitteita toiminnan parantamiseksi ja että me laadimme toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Parannuksia seurataan indikaattoreiden eli mittareiden avulla.

Vuoden 2009 aikana Stormossen sopeutti järjestelmäänsä siten, että voisimme sertifioida myös terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän 18001:2007. Toiminta sertifioitiin OHSAS 18001 standardin mukaisesti toukokuussa 2010. Toiminta sertifioitiin ISO 9001:2008 standardin mukaisesti 2.5.2013.

Vuonna 2017 Stormossen sertifioitiin uusien ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 mukaisesti.

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2019

 1. Vähintään 50 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina. Pitkäaikainen tavoite on jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrättää vähintään 55 % materiaalina vuonna 2023.
 2. Toimimme aktiivisesti, jotta suurempi osuus talouksien biojätteestä kerättäisiin erikseen ja toimitettaisiin biokaasulaitokselle. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että toiminta-alueen kaikki asukkaat lajittelevat biojätteet erikseen. Tavoitteena on lisätä oman toiminta-alueen biojätemäärää 5 % vuoden 2018 määrään verrattuna.
 3. Vuonna 2019 kaasua tuotetaan 2,0 milj. Nm³.
 4. Laitoksen prosesseja optimoidaan.
  1. Käytämme vähintään 95 000 m³ kaatopaikkakaasua vuonna 2019.
  2. Ostamme korkeintaan 13 500 m³ vettä.
  3. Käytämme korkeintaan 30 000 l öljyä vuonna 2019.
  4. Kaukolämmön käyttö pienennetään 1 500 MWh:iin.
  5. Tutkimme mahdollisuutta hyödyntää jalostuksen hiilidioksidia.
 5. Mädätysjäämästä valmistetaan kiinnostava tuote, joka kilpailee markkinoilla tavanomaisten tuotteiden kanssa.
  1. Parannamme maanparannuskompostin laatua, siten että se vastaa tulevan laatustandardin vaatimukset.
  2. Pyrimme vastaamaan kompostimullan määrälliseen kysyntään.
  3. Mädätysjäämästä myydään vähintään 80 %.
 6. Vuonna 2019 myydään vähintään 425 000 kg metaanikaasua liikennepolttoaineena. Vähintään 90 % liikennekaasusta tulee olla biokaasua.
 7. Tehokas projektinohjaus
  1. Enintään 7 % poikkeama budjetoiduista kustannuksista.
  2.Pysytään projektien aikatauluissa.
  3. Selvitämme aina uusien hankkeiden tukimahdollisuudet.
  4. Eteläisen tankkausaseman valmistuminen 12 kuukautta toimitussopimusten allekirjoittamisesta.
 8. Tehokas hallinto.
  1. Yhtiön maksuvalmius on varmistettava kaikissa tilanteissa.
  2. Ekomaksut laskutetaan viimeistään seuraavasti: rivi-/kerrostalot 1.2.2019 mennessä, omakoti-/vapaa-ajankiinteistöt 26.4 ja 17.5.2019 mennessä.
  3. Lyhytaikaisten velkojen korot ovat korkeintaan 300 €.
  4. Tulosseurantaraportti julkaistaan viimeistään joka kuukauden 22. päivänä.
  5. a) Kaikille vakituisille työntekijöille tulee varmistaa pääsy intraan ja sähköpostiin.
  b) Nykyaikainen ja toimiva AV-laitteisto neuvotteluhuoneissa.
 9. Kuormantarkastukset keskitetään betoni-, tiili- ja biojätteeseen vuonna 2019. Vähintään 500 kpl tarkastusta vuodessa.
 10. Huollot ja korjaukset suoritetaan huolto-ohjelman mukaan.
 11. Konekantaa käytetään tehokkaasti.

Jätteenkäsittelymme aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee vähentyä

 1. Vuonna 2019 jätevesimaksu on alhaisempi kuin tai yhtä suuri kuin kunnan taksa (perusmaksu).
 2. Suotovesien puhdistuslaitoksen päästötason tulee alittaa ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
 3. Uudelle kaatopaikalle laaditaan sulkemissuunnitelma
 4. Alueen alihankkijat sisällytetään auditointisuunnitelmaan.
 5. Kartoitamme toiminnan metaanipäästöt.

Palvelumuotojamme kehittämällä pyrimme vähentämään jätteenkäsittelyn ympäristökuormitusta

 1. Stormossenin tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. Vuoden 2020 asiakaskyselyssä Stormossenin toiminnalle tavoitellaan arvosanaa 8,7.
 2. Kehitämme palveluamme saamamme asiakaspalautteen perusteella.
 3. Vuonna 2019 tavoitteena on vähintään 210 noutopalvelutilausta, 200 talkoolavavuokrausta ja 300 peräkärrynvuokrausta.
 4. Vastaanotetut jätejakeet tulee olla mahdollisimman puhtaat.
 5. Helpotamme asiakkaille oikean vastaanottopaikan löytämisen vaaralliselle jätteelle ja parannamme saavutettavuutta.
  1. On helppoa löytää oikea vastaanottopaikka -0,5 (v. 2020 asiakaskyselyssä)
  2. Vaarallisten jätteiden vieminen vastaanottopisteeseen on vaivatonta -0,5 (v. 2020 asiakaskyselyssä)
 6. Viestintätoiminta seuraa viestintäsuunnitelmaa.
 7. Rakennamme järjestelmän, jonka kautta asiakkaat voivat lahjoittaa itselleen tarpeettomat tavarat kierrätykseen.

Työympäristömme tulee olla turvallinen ja viihtyisä

 1. Läheltä piti -tilanteet, poikkeamat ja reklamaatiot raportoidaan 100-prosenttisesti.
 2. Pyrkimyksemme on, että työtapaturmia ei tapahdu.
 3. Työpisteet ja ulkoalueet pidetään siisteinä.
 4. Työsuojelu laatii toimintasuunnitelman ja työskentelee sen mukaisesti.
 5. TYHY-toiminta aktivoi henkilöstöä järjestettyjen toimintojen kautta ja motivoi henkilöstöä omatoimiseen toimintaan ja siten edistää myös työkykyä. Sairauspoissaolojen määrä on miestyövuotta kohden korkeintaan 5,5 päivää.
 6. Vapaa-ajantoimikunta työskentelee toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteenaan edistää henkilöstön yhteishenkeä.
 7. Ylläpidetään henkilöstön korkeaa koulutustasoa ja vuonna 2019 koulutuspäivien määrä miestyövuotta kohden on 4,0.
 8. Henkilöstökyselyn vastausprosentin tulee olla 100 %.