Ympäristö

Biokaasu ja kaatopaikkakaasu

Bioreaktori 1:ssä mädätettiin vuoden aikana 14 870 tonnia puhdistamolietettä, 1 520 tonnia rasvoja ja 11 745 tonnia lietettä omista jätevedenpuhdistamoista. Näistä tuotettiin 990 003 Nm3 biokaasua.

Bioreaktori 2:ssa mädätettiin kauden aikana 9 287 tonnia biologista jätettä, josta tuotettiin 2 106 145 Nm3 biokaasua.

Vanhan kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmä valmistui kesällä 2007. Vuonna 2019 Stormossenin lämpökeskus käytti noin 65 800 Nm3 kaatopaikkakaasua lämmöntuotantoon prosessia varten.

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

Haju, melu ja haittaeläimet

Jätekeskuksen sijaitessa noin 2 kilometrin päässä lähimmästä asutuksesta Stormossenia ei ole velvoitettu seuraamaan haju- tai meluhaittoja.

Jyrsijöiden torjunnan hoitaa ulkopuolinen yritys.

Vuodesta 2014 Stormossenilla on lupa torjua haittaa aiheuttavia lintuja. Luvan on antanut Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiiri.

Sähkön- veden- ja polttoaineenkulutus

Vuonna 2019 jätekeskus tuotti 2,49 GWh sähköä, ja se kulutti sähköä 2,94 GWh. Sähkön kulutus vaihtelee vuorokauden aikana, jonka takia Stormossen myi 0,84 GWh sähköä Vaasan Sähkölle. Stormossen osti 1,3 GWh sähköä.

Stormossenin sisäisissä kuljetuksissa käytetyt ajoneuvot kuluttivat vuoden aikana yhteensä 26 780 l dieseliä ja 20 843 kg liikennekaasua.

Jätekeskus kulutti 14 256 m3 kunnallista vesijohtovettä ja 41 473 m3 louhoksen vettä vuoden aikana

Sähkönkulutus (MWh)

Sähkön omavaraisuusaste (%)