Taloudelliset vastuut

Stormossenin toimintaperiaatteena on huolehtia kustannustehokkaasta jätteenkäsittelystä hyvällä palvelutasolla, joka ottaa kestävän kehityksen huomioon. Taloudelliset tavoitteet ovat

 1. hyvän maksuvalmiuden varmistaminen
  maksukyvyn säilyttämiseksi kaikissa tilanteissa
 2. riittävän tulostason ylläpitäminen
  jotta korvausinvestoinnit ja peruskorjaukset pystytään toteuttamaan tulorahoituksella/rahoittamaan kassavaroilla
 3. velkaantumisasteen asteittainen alentaminen
  kevenevä pääomarakenne mahdollistaa investointeja tulevaisuudessa

Investoinneissa, hankinnoissa ja ostoissa huomioimme ympäristö- ja työympäristönäkökohdat mahdollisimman laajasti.

Jätelainsäädäntö rakentuu periaatteelle, että jätteen tuottaja maksaa jätteenkäsittelystä aiheutuneet kustannukset. Poikkeuksen muodostavat sellaisten tuotteiden jätekustannukset, jotka kuuluvat tuottajavastuun piiriin (keräyspaperi, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkaromu, autonrenkaat, romuautot sekä paristot ja akut). Verovaroja ei saa käyttää jätehuollon rahoittamiseen.

Jätemaksut

Käsittelymaksut ja muut tulot

Stormossen perii maksun kotitalouksien jätteiden käsittelystä. Se laskutetaan jätteenkuljetusliikkeiltä, jotka vuorostaan laskuttavat käsittelymaksun edelleen kotitalouksilta. Käsittelymaksun lisäksi kuljetusliikkeet perivät kotitalouksilta tyhjennysmaksun jätteen kuljetuksesta. Stormossenin toimialueella sovelletaan kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, joka tarkoittaa, että Stormossen ei voi vaikuttaa jätteenkuljettajien hinnoitteluun.

Stormossen soveltaa yhdyskuntajätteen osalta ns. ohjaavaa taksaa, joka tarkoittaa, että poltettavan jätteen käsittelymaksulla katetaan osan biojätteen käsittelykuluista. Ohjaavan taksan tavoitteena on motivoida kotitalouksia, julkista sektoria ja yrityksiä yhä suurimassa määrin lajitella biojätettä syntypaikalla. Kasvava biojätteen määrä kasvattaa materiaalihyödyntämisen osuutta, jolla on parempi etusija jätehierarkiassa.

Stormossen vastaanottaa myös alueen kaupan, teollisuuden, rakennus- ja muiden yritysten jätettä lain sallimissa rajoissa. Lisäksi öljyisiä maita otetaan vastaan ja käsitellään jätekeskuksen alueella. Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto on maksullista.

Stormossen myy jätteenkäsittelypalveluita myös muille kunnallisille jäteyhtiöille. Palvelut koostuvat biojätteen käsittelystä ja poltettavan jätteen välittämisestä edelleen Westenergyn jätteenpolttolaitokseen. Palveluiden myynti yrityksille ja muille jäteyhtiöille tarjoaa suurtuotannon etuja ja synergiavaikutuksia, jotka koituvat kaikkien asiakkaiden hyödyksi.

Stormossen saa tuloja näiden tuotteiden myynnistä:

 • liikennekaasu
 • kompostimulta
 • sähkön myynti
 • hyötykäyttöön menevä metalliromu
 • energian tuotantoon menevä puujäte

Palveluiden myynti koostuu mm. tuottajayhteisöjen maksamista korvauksista.

Vuonna 2017 alkanut biokaasun jalostaminen liikennekaasuksi tulee lähivuosina kasvattamaan myytyjen tuotteiden osuutta liikevaihdosta kaasuautojenajoneuvojen yleistymisen myötä. Tankkausten lukumäärä julkisella kaasuntankkausasemalla lähes tuplaantui vuonna 2019 verrattuna vuoden takaiseen.

Käsittelymaksut

Stormossenin veloittamat yhdyskuntajätteen käsittelymaksut ovat maamme keskimääräisiä edullisemmat.

Lähde: Suomen Kiertovoima (KIVO) ry.

Kerätyt jätemaksut (14,4 milj. €)

A: Käsittelymaksut 72%
B: Myydyt palvelut 3%
C: Myydyt tuotteet 8%
D: Ekomaksut 17%

Kerättyjen jätemaksujen käyttö

A: Aineet, tavarat ja tarv. 6%
B: Energia 3%
C: Vesi ja jätevesi 3%
D: Käsittelypalvelut 26%
E: Muut ostetut palvelut 14%
F: Henkilöstökulut 17%
G: Liiketoiminnan muut kulut 20%
H: Poistot 8%
I: Korkokulut, netto 1%
J: Verot 0%

Ekomaksut

Ekomaksupalvelut käsittävät mm.

 • hyötykäyttöasemat ja ekopisteet
 • keräyskampanjat
 • vaarallisten jätteiden sekä hyötyjätteiden vastaanoton, varastoinnin, kuljetuksen ja hyödyntämisen
 • tiedotuksen ja neuvonnan
 • jätehuollon ylläpidon ja kehittämisen
 • jätelautakunnan kustannukset

Vuonna 2018 käynnistyi erityiskampanja, jossa kotitalouksille jaellaan biopaperipusseja. Kampanjan tavoitteena on kannustaa ihmisiä biojätteen lajitteluun sekä kasvattaa biojätteen määrää. Kampanjaa jatkettiin vuonna 2019.

Vuonna 2019 Stormossen avasi Minimossen kierrätysgallerian, joka pitää sisällään myös minihyötykäyttöaseman, Vaasan Isolahteen.

Ekomaksupalvelut rahoitetaan

 • ekomaksuilla
 • hyötykäyttöasemien vastaanotto-, käsittely- ja erillispalvelumaksuilla
 • kotitalouksilta vastaanotettujen hyötyjätteiden myyntituloilla
 • tuottajayhteisöiltä saatavilla korvauksilla

Ekomaksut peritään kotitalouksilta (vakituisista sekä vapaa-ajan asunnoista) ja julkiselta palvelusektorilta.

Ekomaksupalvelujen tuotot 2019: 3 256 796 € (alv 0 %)

A: Ekomaksut 2 494 748 € (76,6%)
B: Käsittelymaksut 228 254 € (7,0%)
C: Palvelumyynti 29 562 € (0,9%)
D: Muut tuotot (myynti hyötykäyttöön, tuottajayhteisötuotot) 504 232 € (15,5%)

Ekomaksupalvelujen kulut 2019: 3 335 489 € (alv 0 %)

A: Hyötykäyttöasemat 1 882 444 € (56,4%)
B: Ekopisteet 213 816 € (6,4%)
C: Vaaralliset jätteet 123 030 € (3,7%)
D: Kampanjakeräykset 37 423 € (1,1%)
E: Tiedotus ja neuvonta 526 724 € (15,8%)
F: Erityiskampanjat 74 125 € (2,2%)
G: Hallinto ja kehittäminen 254 506 € (7,6%)
H: Jätelautakunta 223 422 € (6,7%)