Käsittely ja hyödyntäminen

Vuonna 2019 Stormossen vastaanotti 153 361 tonnia erilaisia jätteitä, josta 49,3 % ohjattiin materiaalihyötykäyttöön ja 50 % energiahyötykäyttöön. Ainoastaan 0,7 % sijoitettiin kaatopaikalle. Hyötykäyttöaste yhdyskuntajätteelle oli siis 99,3 %. Omistajakuntien biojätteen ja pakatun biojätteen lisäksi käsiteltiin muiden jäteyhtiöiden biojätettä.

Hyötykäyttöasemilla ja ekopisteissä vastaanotetut jätteet

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos käsittelee lietettä ja biojätettä mädätysprosessissa ja tuottaa biokaasua ja mädätysjäämää. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja mädätysjäämästä valmistetaan kompostimultaa myyntiin.

Vuoden aikana biokaasulaitos käsitteli

  • 15 358 t biojätettä
  • 15 421 t jätevedenpuhdistamon lietettä
  • 13 489 t sakokaivojen lietettä
  • 1 520 t rasvoja

Omistajakuntien biojätteen ja lietteen lisäksi käsiteltiin Ekorosk Oy:n, Millespakka Oy:n ja Vestia Oy:n biojätettä.

Mekaanisella käsittelylaitoksella aikaisemmin tehtyjen muutosten vuoksi rejektin määrä puolittui 30 prosentista 15 prosenttiin. Rejektiä syntyi poltettavaksi 25 %, koska halusimme poistaa muovia mädätysjäämästä. Mekaanisessa laitoksessa käytetään kaukolämpöä biojätteen esilämmittämiseksi. Biojäte murskataan ja siihen lisätään kuumaa vettä käsittelyn helpottamiseksi ja lämpötilan kohottamiseksi mädätysprosessia varten.

Biokaasuvarasto toimii välivarastona bioreaktorissa tuotetulle biokaasulle ja sen tilavuus on 1 040 m³. Biokaasu on käytetty laitoksen omaan energiantarpeeseen ja liikennekaasun tuotantoon. Liikennekaasun jalostuslaitos ja tankkausasema rakennettiin vuonna 2016. Helmikuussa 2017 avattiin julkinen liikennekaasun tankkausasema sekä linja-autojen hidastankkausasema jätekeskuksen kupeeseen. Vaasan kaupunki on hankkinut kaksitoista biokaasulla kulkevaa linja-autoa paikallisliikenteeseen, jotka käyttävät Stormossenin biokaasua. Linja-autot otettiin käyttöön alkuvuodesta 2017 ja ne tankataan öisin hidastankkausasemalla. Jalostuslaitos valmistui toukokuussa 2017. Toinen tankkausasema avataan vuoden 2020 aikana. Biokaasua tuotettiin 3 096 148 m³, josta 37 % käytettiin liikennekaasun tuotantoon, 32 % sähkön ja loput prosessilämmön tuotantoon. Linja-autot käyttivät 354 081 kg liikennekaasua ja julkisella tankkausasemalla tankattiin 119 295 kg, keskimäärin 562 tankkausta kuukaudessa. Tankkausten lukumäärä kasvoi 63 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi jälleenmyyntiin toimitettiin 41 036 kg liikennekaasua.

Mädätysjäämä laitokselta sekoitetaan risuhakkeeseen ja jälkikompostoidaan maanparannuskompostiksi. Evira on antanut laitokselle laitoshyväksynnän ja hyväksynyt lannoitevalmisteiden valmistuksen vuonna 2008. Biokaasulaitos ja kompostimullan valmistus saivat uuden hyväksynnän Ruokavirastolta huhutikuussa 2020. Uusi hyväksyntä korvaa vuoden 2008 hyväksynnän. Kompostimullan valmistuksessa maanparannuskompostiin sekoitetaan turvetta, hiekkaa ja kalkkia. Vuonna 2018 myytiin yhteensä noin 6 600 tonnia kompostimultaa nurmikoille ja puutarhaan.

Loppuvuodesta 2014 sisään tuleva vesi lämmitetään kaukolämmöllä. Lämmityksen ansiosta jätevedenpuhdistamo pystyy talvisin puhdistamaan enemmän jätevettä. Prosessivedenpuhdistamo toimi vuonna 2017 hyvin tasaisen kuormituksen ja ylijäämälietteen poiston tehostamisen ansiosta.

Biokaasulaitoksessa vastaanotetut jätteet

Westenergy

Westenergy Oy Ab jalostaa kierrätykseen soveltumattoman jätteen sähköksi, lämmöksi ja uusiomateriaaleiksi. Laitoksen tuotanto kattaa noin puolet Vaasan alueen kaukolämpötarpeesta, ja kesäaikana tuotanto kattaa koko tarpeen. Westenergyn laitos vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta energiantuotannossa, mikä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa yli 100 000 tonnia vuodessa.

Westenergyn omistavat kuusi jätehuoltoyhtiötä, joiden toiminta-alueet kattavat yhteensä noin 20 % Suomen kunnista; Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy.

Westenergy on kiertotalousyritys, jonka omistaman laitoksen tuhka hyödynnetään lähes 100-prosenttisesti. Tuhkan sisältämä metalli erotellaan ja ohjataan kierrätykseen, ja mineraaliaines hyödynnetään maanrakennuskohteissa sekä betonituotteiden raaka-aineena Lakeuden Etappi Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n toimesta. Tuhkan hyödyntäminen vähentää ympäristön kuormitusta, sillä mineraaliaineksen käyttö korvaa neitseellisten raaka-aineiden kuten luonnonhiekan ja soran ottoa ja käyttöä. Metallin uusiokäytön ympäristö- ja ilmastovaikutukset ovat niin ikään merkittävästi vähäisemmät kuin malmien louhinnan ja metallien jalostuksen vaikutukset. Kiertotalouden keinoin luonnonvaroja pystytään käyttämään kestävästi.

Westenergyn laitoksen toimintaa pyritään optimoimaan jatkuvasti. Vuonna 2019 laitokseen asennettiin uusi savukaasupesuri, jonka ansiosta savukaasut ovat entistäkin puhtaampia, ja samalla savukaasujen sisältämä lämpöenergia pystytään hyödyntämään aiempaa tehokkaammin. Savukaasupesuri tuottaa noin 10 megawatin lisätehon kaukolämmön tuotantoon. Laitoksen energiatehokkuus on parantunut savukaasupesurin käyttöönoton myötä, sillä samasta määrästä raaka-ainetta pystytään tuottamaan enemmän energiaa kuin aiemmin.

Westenergyn pyrkimys on paitsi hioa laitoksen toiminta huippuunsa, myös edesauttaa kiertotalouden kehittymistä koko laajalla toiminta-alueella. Yhtiön visiona on, että vuoteen 2030 mennessä Westenergyn energiantuotanto on hiilineutraalia, että toimintaan liittyvä logistiikka on pitkälti biokaasuvetoista ja että tuotantoprosessiin liittyvät materiaalit hyödynnetään entistäkin tehokkaammin.

Stormossenin toimitukset Westenergylle

Kaatopaikat

Kaatopaikka otettiin käyttöön vuonna 2004. Sen pohjarakenne on tiivis ja suotovesi johdetaan puhdistettavaksi suotovedenpuhdistamoon. Aluevaraus on tehty 11 hehtaarille, josta kuusi hehtaaria on käytössä. Vuonna 2011 asennettiin kaasukaivot ja soihtu. Kaatopaikkaa käytetään lähinnä lievästi saastuneen maan loppusijoittamiseen. Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista, joka astui voimaan vuoden 2016 alussa, rajoittaa loppusijoitettavan jätteen määrää. Tammikuussa 2019 asennettiin neljä uutta näytteenottoputkea pohjavesien näytteenottoa varten.

Suotovedenpuhdistamossa käsitellään vanhan ja uuden kaatopaikan sekä pilaantuneen maan käsittelyalueen suotovedet. Suotovedenpuhdistamolle tuleva likainen jätevesi lämmitetään kaukolämmöllä, jonka avulla ammoniumtypenpoisto toimii hyvin ympärivuotisesti.