Tase

Taselaskelma

 31.12.2019 31.12.2018
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet337,501 325,00
Muut pitkävaikutteiset menot217 991,82218 329,32214 903,41216 228,41
Aineelliset hyödykeet
Maa-alueet568 278,84568 278,84
Rakennukset ja rakennelmat2 088 605,272 268 735,39
Koneet ja kalusto3 567 841,413 979 163,17
Muut aineelliset hyödykkeet3 902 122,854 160 055,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat408 487,7210 535 336,0952 087,5011 028 320,38
Sijoitukset
Osuudet omistusyhteysyrityksissä3 953 873,008)3 953 873,00
Muut osakkeet ja osuudet3 265,853 957 138,853 265,853 957 138,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus14 713,9821 406,40
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset1 737 805,401 421 717,11
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä50 636,7376 700,85
Muut saamiset10,0074 292,51
Siirtosaamiset152 971,241 941 423,37284 699,321 857 409,79
Rahat ja pankkisaamiset1 783 718,671 437 092,72
Vastaavaa yhteensä18 450 660,2818 517 596,55
 31.12.2019 31.12.2018
V a s t a t t a v a a
OMA PÄÄOMA9)
Osakepääoma690 000,0010)690 000,00
Vararahasto113 563,78113 563,78
Käyvän arvon rahasto-48 126,00-57 140,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)3 637 251,772 549 184,96
Tilikauden voitto (tappio)1 009 134,995 401 824,541 088 066,814 383 675,55
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero2 601 778,9511)2 606 757,36
PAKOLLISET VARAUKSET
Jälkihoitovaraus1 359 167,1912)1 326 201,82
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta6 137 895,7813)7 211 178,98
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta823 283,20873 283,20
Saadut ennakot52 500,000,00
Ostovelat657 451,43386 858,94
Velat omistusyhteysyrityksille289 305,36267 226,29
Muut velat179 459,94209 448,39
Siirtovelat947 993,892 949 993,821 252 966,022 989 782,84
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ9 087 889,6010 200 961,82
Vastattavaa yhteensä18 450 660,2818 517 596,55