Vd:s översikt: Viljan att sortera plast har ökat

Miljön och den globala uppvärmningen har i dagens samhälle blivit en allt viktigare fråga. Rapporterna om mängden plast i haven har lett till att plastinsamling och återvinning även här hemma har hamnat i fokus. Vi ser att viljan att sortera plast har ökat märkbart de senaste åren.

Hos oss är plasten inget stort problem eftersom vi inte dumpar den i haven, utan kan leverera den till materialåtervinning, eller använda den som bränsle för att producera fjärrvärme och el vid Westenergy. Men med tanke på att t.ex. tillverkningen av en dator förorsakar ca. 1,2 ton avfall, så kan vi inte enbart säga att plasten bara är Asiens problem. Vi bör också tänka på att våra egna konsumtionsvanor förorsakar avfall i de länder där produkterna tillverkas. Vi har alla ett globalt ansvar för miljön, så alla bör i sin vardag göra vad de kan för att konsumera hållbart och sortera avfallet.

Ny avfallslag begränsar möjligheter

2018 trädde en ny avfallslag i kraft, som begränsar de kommunala avfallsbolagens möjlighet att erbjuda sina tjänster på den fria marknaden. Det här gör att vi på Stormossen behöver se över hur vi i framtiden på ett effektivt sätt skall kunna utnyttja de investeringar som gjorts. Den allmänna trenden är att olika funktioner bolagiseras och på så sätt kopplas bort från den lagstadgade verksamheten. Stormossen utreder också vilka möjligheter vi har att fortsätta erbjuda de lokala företagen konkurrenskraftiga tjänster inom avfallshantering.

Tuffa krav på ökad återvinning

Implementeringen av den nya EU-avfallslagstiftningen gör att avfallslagen ännu en gång kommer att ändras. I den nya lagen kommer det att ställas tuffa krav på en ökad återvinning. Bioavfall skall senast 2023 samlas in separat eller komposteras hemma. Separat insamling av textil och farligt avfall ska också införas senast 2025.

År 2035 skall 65 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas – för förpackningar gäller 70 procents återvinning redan år 2030. I dag materialåtervinner vi på Stormossen ca. 40 procent av det kommunala avfallet.

Bioavfallet i fokus

Det avfall som har störst inverkan på återvinningsprocenten och som dessutom lokalt kan återvinnas, är bioavfallet. Stormossen har länge satsat på behandling av bioavfall. I dag har vi en väl fungerande biogasanläggning som producerar biogas till stadens bussar och privata gasbilar. Dessutom producerar vi också kompostjord till trädgårdar och gräsmattor.

Det vi alla måste bli bättre på är att sortera bioavfallet. I dag hamnar fortsättningsvis en alltför stor del av bioavfallet i påsen för brännbart avfall. Under året började vi dela ut gratis papperspåsar till alla som sorterar ut bioavfall och det har resulterat i att mängderna bioavfall har ökat märkbart. Men ännu är det inte tillräckligt.

Gasbilstrenden fortsätter

Försäljningen av fordonsbränsle vid vår tankstation Gastor ökade under året med över 100 procent och trenden fortsätter. Allt fler bilister har insett att gas som bränsle i personbilar är både förmånligt och miljövänligt. Biltillverkarna har dessutom börjat erbjuda flera gasbilmodeller, men tyvärr är utbudet ännu något begränsat. Med tanke på den ökade användningen av biogas och den allmänna trenden med att ersätta fossila bränslen, så utreder vi möjligheten att öka vår gasproduktion. Enligt våra egna undersökningar utnyttjas endast en liten del av de råmaterial som kunde användas för biogasproduktionen.

Jag vill slutligen tacka våra kunder, samarbetsparter, styrelse och personal för gott samarbete och bra utfört arbete.

Leif Åkers
Verkställande direktör