Resultaträkning

 1.1. - 31.12.2018 1.1.-31.12.2017
OMSÄTTNING14 029 785,5713 620 400,78
Tillverkning för eget bruk89 745,171)73 517,05
Övriga rörelseintäkter52 461,942)104 650,22
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden-736 993,15-615 596,60
Förändring av lager-5 280,248 654,24
Köpta tjänster-6 119 778,49-6 862 051,883)-7 452 335,07-8 059 277,43
Personalkostnader
Löner och arvoden-2 006 382,944)-1 858 906,64
Lönebikostnader
Pensionskostnader-352 510,62-311 277,15
Övriga lönebikostnader-45 340,25-2 404 233,81-80 226,80-2 250 410,59
Avskrivningar och värdeminskningar
Avskrivningar enligt plan-1 268 485,245)-1 149 518,83
Övriga rörelsekostnader-2 338 532,806)-1 208 127,55
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)1 298 688,951 131 233,65
Finansiella intäkter och kostnader
Ränte- och finansiella intäkter6 834,757 960,92
Ränte- och finansiella kostnader-89 332,89-82 498,14-96 031,23-88 070,31
VINST (-FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTS-
DISPOSITIONER OCH SKATTER
1 216 190,811 043 163,34
Bokslutsdispositioner7)
Ökning (-) eller minskning (+)
av avskrivningsdifferens
-81 624,00-313 735,92
Inkomstskatter
Räkenskapsperiodens skatt-46 500,000,00
Tidigare räkenskapsperioders skatter0,00-46 500,000,000,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)1 088 066,81729 427,42
* Hänvisning till noterna.