Personal

Stormossen hade år 2018 i medeltal 41 anställda, av vilka 87 % var fast anställda. 27 % av de anställda var kvinnor och 73 % män. Hösten 2018 genomfördes en personalundersökning för att kunna utveckla Stormossen som arbetsplats. Det vi vill utveckla är:

 • atmosfären
 • arbetsförhållandena
 • verksamhetens effektivitet
 • uppmuntran
 • belöning
 • förmansarbetet
 • arbetsmotivationen
 • upprätthållandet av arbetsförmågan

 

Personalnyckeltal201820172016
Personalmängd 31.12.414040
Manår totalt 464239,7
Andelen visstidsanställda (%) 131019
Personalomsättning i medeltal0,040,010,03
Arbetsförhållandets längd i medeltal (år) 15,715,214,8
Personalens medelålder (år) 48,749,248,3

Andel kvinnor (%)2727,527,5

Andel män (%)7372,572,5
Antal skolningsdagar (dgr/manår)4,04,05,1

Skolningsutgifter (€/manår) 772865982
Rekreationsverksamhet (€/manår)623762585
Antal arbetsolyckor (st.)310
Frånvaro pga arbetsolyckor (dgr/manår)0,50,10
Sjukfrånvaro (dgr/manår)3,55,03,9

Arbetshälsovård (€/manår) 548906752
Arbetsskydd (€/manår)9381027553

Dessutom vill vi göra Stormossen mer funktionell och effektiv som arbetsplats. En personalundersökning görs vartannat år. I januari gjorde vi en Personal-NPS undersökning, som kommer att upprepas fyra gånger årligen, och som utvärderar välbefinnandet på arbetsplatsen. Ett samarbete med personalcoach Treier inleddes våren 2018 och målsättningen är att jobba med de utvecklingsområden som framkom i samband med personalundersökningen. En HR-grupp startade 1.9.2017 och den behandlar personalfrågor, företagshälsovård, skolningsplaner, arbetsmiljöfrågor och personalens välbefinnande.

Målsättningar

Stormossens målsättning är att vara en säker, trivsam och innovativ arbetsplats med kunnig och kundorienterad personal. Det övergripande målet för hälsa, säkerhet och miljö är en säker och trivsam arbetsmiljö. Arbetshälsovårdstjänsterna köps av Mehiläinen Oy i Vasa. Målsättningen är att

 • minska de arbetsrelaterade hälso- och säkerhetsriskerna och sjukfrånvaron
 • förebygga varaktig arbetsoförmåga
 • främja arbetshälsa och produktivitet
 • upprätthålla en positiv arbetsgivarbild

Personalens välmående

Stormossen uppmuntrar personalen att upprätthålla sin arbetsförmåga genom konditions- och kultursedlar samt aktiv TYHY-verksamhet och fritidsverksamhet. För personalen ordnades två TYHY-dagar, på våren en vandring och föreläsning i Hurunrijärvi och på hösten en vandring Bodvattnet runt och ett besök till Havets hus och Technobothnia. Förutom motions- och vandringsevenemangen erbjöds personalen möjlighet att delta i en stegkampanj, motionsgrupp, ryggskola och. Fritidskommittén ordnade bl.a. en vårfest och en julfest.

Den interna kommunikationen förbättrades genom att ta i bruk ett förnyat intranät, som lanserades våren 2018. Månatligen ordnas personalmötet Fråga Leif och avdelningarna informeras på veckovisa avdelningsmöten.

Skolningar

Personalen deltog i skolningar inom många olika områden:

 • administration
 • ledarskap
 • yrkesexamen inom miljöservice
 • nödförstahjälp
 • hantering av farligt avfall
 • nationella seminarier och utbildningsdagar

En del av personalen på interna transporter har tagit ADR -kort, d.v.s. de får transportera både farligt avfall och fordonsgas.

Arbetarskyddskommission

Johanna Penttinen-Källroos, Arbetarskyddschef
Bjarne Krus, Arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna
Johan Saarela, Arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen
Heikki Knookala, Arbetsgivarens representant
Ted Holtti, Vice arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna

Arbetarskyddskommissionen sammanträder 4–6 ggr/år.