Bokslutets underteckningar

Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter

Korsholm 18.2.2019

Ragnvald Blomfeldt
Ordförande

Gunbritt Tallbäck
Vice ordförande

Samuel Broman

Erkki Lehtimäki

Pentti Risberg

Helena Tuuri-Tammela

Göran Westerlund

Leif Åkers
Verkställande direktör

BOKSLUTSPÅTECKNING

Över utförd granskning har idag avgivits revisionsberättelse.

Korsholm 15.3 2019

Ernst & Young Oy Ab
Kjell Berts, CGR
Huvudansvarig revisor