Stormossen – en energisk avfallshanterare

Stormossens verksamhetsområde omfattar sex kommuner och inom området bor ca 108 000 invånare. Företagets verksamhet utgör ett exempel på verklig cirkulär ekonomi. Vi behandlar bioavfall och slam och producerar kompostjord och fordonsbränslet biogas av det. Resultatet är ett klimatsmart kretslopp av näringsämnen och energi.

Biogas för fordon

Biogas är ett lokalproducerat, miljövänligt, motorvänligt och förmånligt bränslealternativ. Vasanejdens första publika tankningsstation för fordonsgas finns på Stormossen. Tankningsstationen Gastor för fordonsgas öppnades i februari 2017 och uppgraderingsanläggningen som omvandlar biogasen till fordonsgas i maj samma år. På samma område har det byggts en bussdepå för långsam tankning av Vasa stads tolv gasbussar. Den andra publika tankningsstationen byggs vid den södra utfarten av Vasa och tas i bruk i slutet av år 2019.

Kompostjord till salu

Stormossen började sköta försäljningen av kompostjord i egen regi år 2016 och år 2018 inleddes ett samarbete med Kekkilä Garden. Kompostjorden tillverkas från den rötrest som produceras vid rötningen av bioavfall och slam. Försäljningen har pågått sedan år 2009 och till försäljning finns trädgårdsjord, gräsmattejord, planteringsjord och talltäckbark.

Hög återvinningsgrad

År 2018 var återvinningsgraden för samhällsavfall 98,7 % på Stormossens område. Verksamheten har materialåtervinning i fokus och målet är att över hälften av samhällsavfallet skall bli nytt material. En tillräcklig mängd välsorterat bioavfall ska tryggas så att vi kan producera biogas och kompostjord. Våren 2018 påbörjades utdelningen av gratis papperspåsar till hushållen för att främja sorteringen av bioavfall.

Stormossen upprätthåller ett vältäckande och lättillgängligt nätverk för mottagning av farligt avfall och återvinnbart avfall.

Nätverket består av

 • ekopunkter
 • nyckelkärlspunkter för brännbart avfall
 • kampanjinsamlingar
 • bemannade återvinningsstationen
 • en trädgårdsavfallsstation
 • en mobil återvinningsstation

Till våra tjänster hör också

 • hämtningstjänst
 • uthyrning av flak
 • uthyrning av släpkärror
 • aktiv informationsverksamhet

De digitala tjänsterna har utökats genom att utveckla och ta i bruk två mobilapplikationer för smarttelefoner.

Kommunkarta och befolkningsmängder 2018

 • Avfallscentralen
 • 13 återvinningsstationer
 • 1 trädgårdsavfallsmottagning

Våra värden

Ansvarsfull

Energisk

Förnyande

Samarbetspartner

Mission

Stormossen sköter de av ägarkommunerna överförda uppgifterna på ett hållbart, modernt, tekniskt effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vision

Stormossen är det effektivaste kommunala avfallshanteringsbolaget i Finland. Totalkostnaden för hushållens avfallsservice är konkurrenskraftig. Över 90 % av hushållen anser att Stormossen har en bra eller mycket bra kundanpassad avfallshantering. Stormossen är ett innovativt bolag som aktivt bidrar till Vasanejdens energikluster, cirkulär ekonomi och klimatpolitiska målsättningar.

Stormossens historia

ÅrHändelse
1984Vasa och Korsholm kom överens om att bilda bolaget.
1985Bolaget antecknades i handelsregistret.
1988Byggnadsarbetet påbörjades.
1990Verksamheten vid anläggningen påbörjades.
1992Källsorteringen startar i Vasa och Korsholm.
1993Den första Ekobil-kampanjen.
1994Anläggningen utvidgades (bioreaktor II), Samarbetet med Ekorosk inleddes
1997Helhetsansvar för ägarkommunernas avfallshantering, Maxmo med i bolaget. Ewapowers verksamhet startade.
1999Lillkyro, Storkyro, Vörå och Malax med i bolaget.
2001Samarbete med Botniarosk inleddes
2002Korsnäs med i bolaget.
2003Nya avfallscentralen färdig. Samarbete med Millespakka (Järviseudun Jätehuolto Oy) inleddes.
2004Bolaget beviljades miljöcertifikat. Samarbete med Lakeuden Etappi inleddes.
2006Stormossens ägarandel i Ewapower steg från 43 till 50 procent.
2007Återvinningen av biogas från gamla avstjälpningsplatsen startade. Stormossen grundade bolaget Westenergy Oy Ab.
2008Evira godkände mbt-anläggningen och produktion av gödselfabrikat. Utvidgningen av deponin färdigställdes.
2009Westenergy Oy Ab fick miljötillstånd. Bolagets ägare tog investeringsbeslut för avfallsförbränningsanläggningen i oktober.
2010Stormossen fyllde 25 år. Westenergys avfallskraftverks grundsten murades 7.9
2012Westenergy inledde anläggningens provdrift och produktion i slutet av sommaren 2012. Sorteringen ändrades inom Stormossens verksamhetsområde i september.
2013Utveckling av kundkort för återvinningsstationerna i samarbete med UpCode Ltd. Togs i bruk 1. 1. 2014.
2014Avtal med Vasa stad angående fordonsgas för bussar.
2015Avfallshanteringen i Oravais övergick till Stormossen i januari.
2017Tankningsstation och uppgraderingsanläggning för biogas togs i bruk under vårvintern. RINKI Oy övertog ca hälften av ekopunkterna. Två mobilapplikationer lanserades.
2019Stormossen öppnade Minimossen, Finlands första företagsdrivna återbrukgalleria.