Bokslutet i sammandrag

Resultaträkning (1000 €)20182017
Omsättning14 030

13 620
Övriga rörelseintäkter142178

Material och tjänster–6 862–8 059
Personalkostnader–2 404–2 250
Avskrivningar och värdeminskningar–1 268–1 150
Övriga rörelsekostnader–2 339–1 208
Rörelseresultat1 2991 131
Finansiella intäkter och kostnader–82–88
Resultat efter finansiella poster1 216

1 043
Bokslutsdispositioner–82–314
Inkomstskatt–460
Periodens resultat1 088729
Finansiering och ekonomisk ställning20182017
Balansomslutning, 1 000 €18 51819 093

Eget kapital, 1 000 €4 3843 285

Främmande kapital, 1 000 €10 20111 068

Soliditet, %34,9 %

27,8 %

Relativ skuldsättningsgrad, %82 %98 %

Investeringar (netto), 1 000 €5921 180

Rörelseverksamhetens kassaflöde, 1 000 €1 762

1 498

Quick ratio1,1

1,1

Avkastning på eget kapital, %19,9 %

21,7 %
Avkastning på investerat kapital, %8,7 %

7,8 %