Balansräkning

Balansräkning

 31.12.2018 31.12.2017
A k t i v a
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter1 325,003 819,67
Övriga utgifter med lång verkningstid214 903,41216 228,41215 521,70219 341,37
Materiella tillgångar
Jordområden568 278,84568 278,84
Byggnader och konstruktioner2 268 735,392 469 487,10
Maskiner och inventarier3 979 163,174 184 850,15
Övriga materiella tillgångar4 160 055,484 478 383,65
Förskottsbetalningar och
pågående anskaffningar
52 087,5011 028 320,381 085,0011 702 084,74
Placeringar
Andelar i ägarintresseföretag3 953 873,008)3 953 873,00
Övriga aktier och andelar3 265,853 957 138,853 265,853 957 138,85
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar21 406,4026 686,64
Fordringar
Kortfristiga
Kundfordringar1 421 717,111 140 483,12
Fordringar hos ägarintresseföretag76 700,8568 775,77
Övriga fordringar74 292,51141 360,31
Resultatregleringar284 699,321 857 409,79696 672,312 047 291,51
Kassa och bankfordringar1 437 092,721 140 301,67
Aktiva totalt18 517 596,5519 092 844,78
 31.12.2018 31.12.2017
P a s s i v a
EGET KAPITAL9)
Aktiekapital690 000,0010)690 000,00
Reservfond113 563,78113 563,78
Fond för verkligt värde-57 140,00-68 022,00
Balanserad vinst (förlust)
från tidigare räkenskapsperioder
2 549 184,961 819 757,54
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)1 088 066,814 383 675,55729 427,423 284 726,74
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISP.
Avskrivningsdifferens2 606 757,3611)2 525 133,36
OBLIGATORISKA AVSÄTTNINGAR
Avsättn. för återst. av avstj.plats1 326 201,8212)2 214 801,75
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut7 211 178,9813)8 084 462,18
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut873 283,20873 283,20
Leverantörsskulder386 858,94560 156,65
Skulder till ägarintresseföretag267 226,29217 593,11
Övriga skulder209 448,3980 763,30
Resultatregleringar1 252 966,022 989 782,841 251 924,492 983 720,75
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT10 200 961,8211 068 182,93
Passiva totalt18 517 596,5519 092 844,78