Mikä on ekomaksu?

Ekomaksu laskutetaan kaikilta Stormossenin alueen kotitalouksilta ja vapaa-ajan asunnoilta. Ekomaksulla ylläpidetään mm. ekopisteitä, hyötykäyttöasemia, kampanjakeräyksiä ja jäteneuvontaa.

Ekomaksu perustuu jätelakiin, jonka mukaan niin vakinainen kuin loma-asukaskin on velvollinen osallistumaan kunnan jätehuoltoa varten perustaman, kiinteistöä palvelevan palveluvarustuksen investointi- ja ylläpitokustannuksiin.

Vaasan seudun jätelautakunta on vahvistanut maksun, joka on ns. julkisoikeudellinen maksu (Jätemaksutaksa). Sen vuoksi ei tarvita mitään sopimusta kunnan ja kiinteistön haltijan välillä. Jätetaksan mukaan Stormossen hoitaa laskutuksen. Jätemaksutaksa on nähtävillä jätelautakunnan kotisivulla www.jatteet.fi (ulkoinen linkki) Taksassa maksuperusteet on mainittu.

Miten ekomaksu määräytyy?

Ekomaksu määräytyy 1.1.2023 lähtien 1-4- asunnon kiinteistöissä asuntokohtaisesti eikä asuvien henkilöiden määrän perusteella kuten aiemmin. Samalla tavalla toimitaan myös viiden tai useamman asuinhuoneiston kiinteistöissä.

 

Minä maksan jo jätteeni noudosta ja käsittelystä…?

Ekomaksu ei koske bio- ja poltettavan jätteen noutoa, kuljetusta tai käsittelyä. Ekomaksu kattaa Stormossenin ilmais- ja alihinnoiteltujen palvelujen kustannuksia.

Mitä ekomaksulla saa?
  • ekopisteet ja hyötykäyttöasemat ovat kotitalouksien käytettävissä. Asunnolla/vapaa-ajan asunnolla syntyvä vaarallinen jäte ja hyötyjäte viedään veloituksetta johonkin näihin vastaanottopaikkoihin. Asiakaskortti oikeuttaa rajattomaan käyntimäärään hyötykäyttöasemalla. Voit tuoda yhden peräkärryllisen (2m3) jätettä kerralla.
  • vaarallisen jätteen ja hyötyjätteen vastaanotto-, kuljetus- ja käsittelykustannukset; keräyspaperille, pahville, metalli-, lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille, puujätteelle, kipsille, betonille, tiilelle, styroksille, risuille ja oksille, sähkö- ja elektroniikkaromulle sekä poistotekstiilille, joista ei peritä käsittelymaksua. Ongelmajätteitä ovat ympäristölle vaaralliset aineet, kuten paristot ja akut, loisteputket ja energiansäästölamput, jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet, maalit, liimat ja lakat, kyllästysaineet, liuottimet, torjunta-aineet ja painekyllästetty puu.
  • keräyskampanjat (Ekobiili, Pidä Saaristo Siistinä, Mikromossen)
  • tiedotus ja neuvontapalvelut

Lain mukaan verovaroja ei saa käyttää jätehuollon kustannusten kattamiseksi.

Miksi ekomaksua on korotettu vuonna 2023?

Ekomaksua nostettiin viimeksi vuonna 2014. Sen jälkeen palvelutasoa on nostettu merkittävästi ja käynnit hyötykäyttöasemille eivät aiheuta asiakkaalle lisäkustannusta. Kävijämäärät asemilla ovat kasvaneet 40 %:lla viimeisten viiden vuoden aikana ja niiden myötä myös vastaanotetun jätteen määrä on lisääntynyt, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Lisäksi poistotekstiilin vastaanotto tuli lain mukaan järjestää 1.1.2023 alkaen.

Miksi saan nykyään monta ekomaksulaskua?

1.1.2023 lähtien Stormossen laskuttaa omakotitalojen ja pientalojen (1-4 huoneistoa) ekomaksun neljä kertaa vuodessa; huhtikuussa, heinäkuussa, lokakuussa ja tammikuussa. Ekomaksun lisäksi lasku sisältää poltettavan jätteen käsittelymaksun, jonka on aikaisemmin laskuttanut kuljetusyhtiö. Jotkut kuljetusyhtiöt antavat Stormossenin laskuttaa myös tyhjennysmaksun, jolloin myös tämä näkyy erillisenä maksuna samassa laskussa.

Miten voin valittaa ekomaksusta?

Muistutusmenettely on mainittuna laskussa:

”Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa maksulipun saamisesta muistutus jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta päättävälle viranomaiselle, ts. Vaasan seudun jätelautakunnalle. Puh. 06-325 42 06, jatelautakunta@vaasa.fi.

Maksu on suoritettava maksulipussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa maksulipussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta.”

Voinko saada lisää maksuaikaa laskulle?

Kyllä, enintään 14 päivää eräpäivän jälkeen. Laskunumero ja asiakkaan nimi ilmoitetaan osoitteeseen laskutus@stormossen.fi.

Mitä tapahtuu, jos jätän ekomaksulaskun maksamatta?

Muistutusmenettely on mainittuna laskussa:

”Erääntynyt maksu

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa 9,5 % (1.1.-30.6.2023) erääntymispäivästä. Erääntynyt maksu saadaan ulosmitata maksuvelvolliselta ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.”

Olen muuttanut enkä asu enää laskua koskevassa kiinteistössä

Ekomaksun kvartaaliosuuden maksuvelvollinen on henkilö joka on kirjoilla kiinteistössä kvartaalin alkaessa, t.s. 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.

Miksi minun täytyy maksaa ekomaksua myös vapaa-ajan asunnostani?

Maksun määrässä on huomioitu, että vapaa-ajan asunnolla vietetään vain osan aikaa vuodesta. Vapaa-ajan ekomaksua sovelletaan lähes joka kunnassa, jossa ekomaksu on käytössä.

Eduskunnan oikeusasiamies toteaa ratkaisussaan 206/4/00 14.6.2002 mm. seuraavaa:

Kerrostaloasunnon ja vapaa-ajan asunnon jätehuoltopalveluiden tarve saattaa olla hyvin erityyppinen.

Vakinaisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon tuottama jäte ei ole samaa jätettä.

Ei voida myöskään ajatella, että loma-asunnon hyöty- ja ongelmajätteet aina toimitettaisiin vakinaista asuntoa palveleviin hyöty- ja ongelmajätteen keräyspisteisiin.

Jokainen vapaa-ajan asunto osaltaan lisää jätehuoltopalveluiden tarvetta ja paineita hyöty- ja ongelmajätteen keräyspisteen perustamiseen/kapasiteetin lisäämiseen vapaa-ajan asunnon sijaintialueella.

Vapaa-ajan asuntoja varten saatetaan joutua erikseen järjestämään jäteneuvontaa ja tiedottamista myös alueellisesti.

Myös Suomen Kuntaliitto on katsonut antamassaan lausunnossa ”että vakinaisten asukkaidenkin loma-asunnot saattavat aiheuttaa lisää jätehuollon kustannuksia.”

Olen saanut kaksi laskua vapaa-ajan asunnostani. Miksi?

Jos tontilla on kaksi rakennusta, josta toinen on varsinainen vapaa-ajan asunto ja toinen esim. saunarakennus, niin julkiseen rekisteriin tulee merkintä kahdesta vapaa-ajan asunnosta. Tämä korjataan asiakasrekisterissämme eikä asia enää toistu ensi vuoden laskutuksessa. Laskunumero ja asiakkaan nimi ilmoitetaan osoitteeseen laskutus@stormossen.fi.