Mikä on ekomaksu?

Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa Stormossenin alueen kotitalouksille ja vapaa-ajan asunnoille. Ekomaksulla ylläpidetään mm. ekopisteitä, hyötykäyttöasemia, kampanjakeräyksiä ja jäteneuvontaa.

Ekomaksu perustuu Jätelakiin, jonka mukaan niin vakinainen kuin loma-asukaskin on velvollinen osallistumaan kunnan jätehuoltoa varten perustaman, kiinteistöä palvelevan palveluvarustuksen investointi- ja ylläpitokustannuksiin.

Vaasan seudun jätelautakunta on vahvistanut maksun, joka on ns. julkisoikeudellinen maksu (Jätemaksutaksa). Sen vuoksi ei tarvita mitään sopimusta kunnan ja kiinteistön haltijan välillä. Lautakunta on myös päättänyt, että Stormossen hoitaa laskutuksen. Jätemaksutaksa on nähtävillä jätelautakunnan kotisivulla www.jätteet.fi. Taksassa maksuperusteet on mainittu.

Mitä ekomaksulla saa?

Ekomaksua maksamalla olet oikeutettu Stormossenin asiakaskorttiin, jota tarvitset asioidessasi hyötykäyttöasemillamme. Ekopisteet ja hyötykäyttöasemat ovat kotitalouksien käytettävissä. Asunnolla/vapaa-ajan asunnolla syntyvä vaarallinen jäte ja hyötyjäte viedään veloituksetta johonkin näihin vastaanottopaikkoihin.

  • Rajoittamattomat käynnit hyötykäyttöasemilla. Jätteen enimmäismäärä per käynti hyötykäyttöasemilla on 2 m3, joka vastaa peräkärryllistä jätettä.
  • Ekobiili (kampanjakeräys 1 krt/vuosi) vastaanottaa maksutta kotitalouksien vaarallista jätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä metalliromua.
  • Saariston romunkeräys kesäisin yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry: kanssa.
  • Liikkuva hyötykäyttöasema liikennöi kerran vuodessa paikoissa, jotka sijaitsevat suhteellisen kaukana lähimmästä höytykäyttöasemasta.
  • Mikromossen, kontin kokoinen pop-up hyötykäyttöasema kiertää erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti tiheästi asutuilla alueilla. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole autoa tai peräkärryä tai mahdollisuutta vierailla hyötykäyttöasemilla.
Minä maksan jo jätteeni noudosta ja käsittelystä…?

Jätteenkuljetusyritys laskuttaa jätteiden noudosta ja käsittelystä. Ekomaksu ei koske bio- ja poltettavan jätteen noutoa, kuljetusta tai käsittelyä. Ekomaksu kattaa Stormossenin ilmais- ja alihinnoiteltujen palvelujen kustannuksia.

Mitä kustannuksia ekomaksulla katetaan?
  • hyötykäyttöasemien ja ekopisteiden investointi- ja ylläpitokustannukset,
  • vaarallisen jätteen ja hyötyjätteen vastaanotto-, kuljetus- ja käsittelykustannukset; keräysmetallille, -paperille, -pahville, -lasille, puujätteelle, kipsille, betonille, tiilelle, styroksille, risuille ja oksille sekä sähkö- ja elektroniikkaromulle, joista ei peritä käsittelymaksua. Ongelmajätteitä ovat ympäristölle vaaralliset aineet, kuten paristot ja akut, loisteputket ja energiansäästölamput, jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet, maalit, liimat ja lakat, kyllästysaineet, liuottimet, torjunta-aineet ja painekyllästetty puu.
  • keräyskampanjat (Ekobiili, Pidä Saaristo Siistinä ry, Liikkuva hyötykäyttöasema, Mikromossen)
  • tiedotus ja neuvontapalvelut

Lain mukaan verovaroja ei saa käyttää jätehuollon kustannusten kattamiseksi.

Miten ekomaksu määräytyy?

Ekomaksu maksetaan kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrän perusteella kiinteistöissä, joissa on 1–4 asuntoa. Koskee omakotitaloja, paritaloja ja pienempiä rivitaloja. Ekomaksu määräytyy 1.1. todetun väestörekisteritietojen mukaisen asunnossa kirjoilla olevien henkilöiden lukumäärän mukaan.

5 tai useamman asuinhuoneiston kiinteistöjen ekomaksu määräytyy asuntokohtaisesti.

Miten voin valittaa ekomaksusta?

Muistutusmenettely on mainittuna laskussa:

”Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa maksulipun saamisesta muistutus jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta päättävälle viranomaiselle, ts. Vaasan seudun jätelautakunta. Puh. 06-325 42 06, jatelautakunta@vaasa.fi.

Maksu on suoritettava maksulipussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa maksulipussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta.”

Mitä tapahtuu, jos jätän ekomaksulaskun maksamatta?

Muistutusmenettely on mainittuna laskussa:

”Erääntynyt maksu

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava vuotuista korkoa 7,0 % (2018) erääntymispäivästä. Erääntynyt maksu saadaan ulosmitata maksuvelvolliselta ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.”

Ilmoitin oikean lukumäärän asukkaita viime vuonna ja sama virhe toistuu tänä vuonna

Asukkaiden lukumäärä perustuu DVV:lta (Digi- ja väestötietovirasto) saamiimme julkisiin rekisteritietoihin (kts. ”miksi ekomaksun muistutuslasku tulee vasta nyt?”), joita käytetään asiakasrekisterin päivityksissä.

On myös esiintynyt tapauksia, joissa perheen lapsi on ollut kirjoilla asunnossa, vaikka hän opiskelee tai suorittaa asevelvollisuutensa toisella paikkakunnalla.

Miksi saan kaksi muistutuslaskua?

Todennäköisesti toinen lasku koskee vuotta 2020 ja toinen vuotta 2021.

Olen jo maksanut ekomaksun keväällä

Vuoden 2020 ekomaksu lähetettiin viime syksynä ja vuoden 2021 ekomaksu keväällä. Voiko olla niin, että ollaan oltu siinä uskossa, että kevään lasku oli muistutus syksyn 2020 laskusta?

Miksi ekomaksun muistutuslasku tulee vasta nyt?

Syynä on suuri määrä virheitä asukkaiden lukumäärässä. Virhe johtuu siitä, että julkiset rekisterit * joita käytetään asiakasrekisterien päivityksessä eivät ole ajan tasalla vaan päivittyvät viiveellä. Reklamaatioiden lukumäärä v. 2021 oli lähes 5 000 kpl joista 80 % koski väärää asukaslukumäärää. Reklamaatioiden suuresta määrästä johtuen on kestänyt puoli vuotta korjausten tekemiseen ja vasta nyt voimme lähettää muistutukset.

* Rekisteritietojen päivittäminen perustuu DVV:lta (Digi- ja väestötietovirasto) saamiin tietoihin.

Olen laittanut sähköpostiviestin/soittanut asiakaspalveluun mutta en ole saanut vastausta

Reklamaatioiden suuresta lukumäärästä johtuen asiakaspalvelumme on ollut ylikuormittunut. Olemme pyrkineet vastaamaan sähköpostiviesteihin niiden saapumisjärjestyksessä.

Saanko maksaa 2 henkilöltä (tai 1 henkilöltä), joka on oikea lukumäärä laskussa mainitun 3 henkilön (tai 2 henkilön) sijaan?

Kyllä.

Onko minun maksettava 5 euron muistutusmaksu, vaikka en ole saanut alkuperäistä laskua?

Ei. Jos haluat kopion alkuperäisestä laskusta, lähetä pyyntö osoitteeseen laskutus@stormossen.fi.

Voinko saada lisää maksuaikaa laskulle?

Kyllä, enintään 14 pv eräpäivän jälkeen. Laskunumero ja asiakkaan nimi ilmoitetaan osoitteeseen laskutus@stormossen.fi.

Olen muuttanut enkä asu enää laskua koskevassa kiinteistössä

Maksuvelvollinen on henkilö joka 1.1, ts. vuoden alussa, on kirjoilla kiinteistössä. Sama koskee kiinteistöveroa. Myyjä ja ostaja sopivat keskenään erikseen, miten kiinteistövero ja ekomaksu jaetaan heidän välillä.

Olen saanut kaksi laskua vapaa-ajan asunnostani. Miksi?

Jos tontilla on kaksi rakennusta, josta toinen on varsinainen vapaa-ajan asunto ja toinen esim. saunarakennus, niin julkiseen rekisteriin tulee merkintä kahdesta vapaa-ajan asunnosta. Tämä korjataan asiakasrekisterissämme eikä asia enää toistu ensi vuoden laskutuksessa. Laskunumero ja asiakkaan nimi ilmoitetaan osoitteeseen laskutus@stormossen.fi.

Vapaa-ajan asunnon ekomaksu

Lakiin perustuen (Jätelaki) kunta vastaa (Stormossen hoitaa kuntien lukuun) myös vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestä samoin kuin vakituisten asuinkiinteistöjen osalta.

Vapaa-ajan asunnon ekomaksu perustuu Jätelakiin, jonka mukaan niin vakinainen kuin loma-asukaskin on velvollinen osallistumaan kunnan jätehuoltoa varten perustaman, kiinteistöä palvelevan palveluvarustuksen investointi- ja ylläpitokustannuksiin.

Vaasan seudun jätelautakunta on vahvistanut maksun, joka on ns. julkisoikeudellinen maksu (Jätemaksutaksa). Sen vuoksi ei tarvita mitään sopimusta kunnan ja kiinteistön haltijan välillä. Lautakunta on myös päättänyt, että Stormossen hoitaa laskutuksen. Jätemaksutaksa on nähtävillä jätelautakunnan kotisivulla www.jätteet.fi. Taksassa maksuperusteet on mainittu.

Ei voida myöskään pitää oikeudenmukaisena, että vakituisten asuntojen asukkaat maksavat vapaa-ajan asuntojen jätehuoltoa, sen takia peritään erillinen maksu vapaa-ajan asunnoilta.

”Minähän maksan jo vakituisesta asunnostani…”

Maksun määrässä on huomioitu, että vapaa-ajan asunnolla vietetään vain osan aikaa vuodesta.

Vapaa-ajan ekomaksua sovelletaan lähes joka kunnassa, jossa kiinteä jätemaksu on käytössä, esim. Ekoroskin ja Botniaroskin kuntien alueella, jossa sitä on peritty jo vuosia.

”Minä tuotan saman määrän jätettä huolimatta siitä, missä oleskelen…”

Eduskunnan oikeusasiamies toteaa ratkaisussaan 206/4/00 14.6.2002 mm. seuraavaa:

Kerrostaloasunnon ja vapaa-ajan asunnon jätehuoltopalveluiden tarve saattaa olla hyvin erityyppinen.

Vakinaisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon tuottama jäte ei ole samaa jätettä.

Ei voida myöskään ajatella, että loma-asunnon hyöty- ja ongelmajätteet aina toimitettaisiin vakinaista asuntoa palveleviin hyöty- ja ongelmajätteen keräyspisteisiin.

Jokainen vapaa-ajan asunto osaltaan lisää jätehuoltopalveluiden tarvetta ja paineita hyöty- ja ongelmajätteen keräyspisteen perustamiseen/kapasiteetin lisäämiseen vapaa-ajan asunnon sijaintialueella.

Vapaa-ajan asuntoja varten saatetaan joutua erikseen järjestämään jäteneuvontaa ja tiedottamista myös alueellisesti.

Myös Suomen Kuntaliitto on katsonut antamassaan lausunnossa ”että vakinaisten asukkaidenkin loma-asunnot saattavat aiheuttaa lisää jätehuollon kustannuksia.”