FI SV EN

Årsberättelse och bokslut

bolagets verksamhetsår 2017

Årsberättelse 2017
Här finns en blädderversion.

Bokslutet i sammandrag

Resultaträkning [1 000 euro]20172016
Omsättning13 62015 295
Övriga rörelseintäkter178344
Material och tjänster-8 059-9 306
Personalkostnader-2 250-2 065
Avskrivningar och värdeminskningar-1 150-1 198
Övriga rörelsekostnader-2 208-2 415
Affärsresultat1 131656
Finansiella intäkter och kostnader-88-68
Resultat efter finansiella poster1 043588
Bokslutsdispositioner-314-197
Inkomstskatt0-156
Periodens resultat729234
Finansiering och ekonomisk ställning20172016
Balansomslutning, 1 000 €19 09319 420
Eget kapital, 1 000 €3 2852 531
Främmande kapital, 1 000 €11 06811 596
Soliditet, %27,8 %22,1 %
Relativ skuldsättningsgrad, %98 %96 %
Investeringar, 1 000 €1 1802 949
Rörelseverksamhetens kassaflöde, 1 000 €1 4981 425
Quick ratio1,11,4
Avkastning på eget kapital, %21,7 %10,4 %
Avkastning på investerat kapital, %7,8 %5,2 %

Läs mera:

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 
Här finns en blädderversion.